กิจกรรมเวิร์กชอป
ให้คำปรึกษาถึงที่ เทรนนิ่งและสัมนา

กิจกรรมเวิร์กชอป
ให้คำปรึกษาถึงที่
เทรนนิ่งและสัมนา

เรามีบริการจัดเวิร์กชอปตามความต้องการ ขององค์กร

เวิร์กชอปหลากหลายหัวข้อ จัดโดยผู้เชียวชาญ

เพื่อแก้ไขปัญหาในที่ทำงาน

และช่วยให้พนักงานพร้อมรับมือกับปัญหาจิตใจในที่ทำงาน

เรามีบริการจัดเวิร์กชอปตามความต้องการ

ขององค์กร เวิร์กชอปหลากหลายหัวข้อ

จัดโดยผู้เชียวชาญเพื่อแก้ไขปัญหาในที่ทำงาน

และช่วยให้พนักงาน

พร้อมรับมือกับปัญหาจิตใจในที่ทำงาน

ทำความรู้จักเวิร์กชอปทั้ง 4 ประเภท

Burnout prevention

workshop

เวิร์กชอปหลากหลายในการ

รู้จักภาวะหมดไฟ และการป้องกัน

และการดูแลและแก้ไข

ภาวะburnout

Anti-burnout prevention

and protection

โดย อ.กอบุญ เกล้าตะกาญจน์

นักจิตวิทยาการปรึกษา

Beat up burnout

ทําอย่างไรเมื่อหมดไฟ

ในการทํางาน

โดย อ.นวลลักษณ์ เลาหพันธ์

นักจิตวิทยาการปรึกษา

ดูแลสุขภาพจิตในสภาวะหมดไฟ

โดย อ.สิริพร เอมอ่อน

นักจิตวิทยาคลินิก

Burnout survival 

ดูแลใจเมื่อหมดไฟในการทํางาน

โดย อ.นวลลักษณ์ เลาหพันธ์

นักจิตวิทยาการปรึกษา

Burnout syndrome

รู้จักกับภาวะหมดไฟในการทํางาน

โดย ดร.รพีพงค์ ยังวราสวัสดิ์

นักจิตวิทยาการปรึกษา

Cognitive behavioral

burnout

ปรับความคิด พิชิต Burnout

โดย อ.ภานุวัฒน์ เนียมบาง

นักจิตวิทยาคลินิก

Improve sleep and cope

with insomnia

การเพิ่มประสิทธิภาพการนอน

และการจัดการภาวะนอนไม่หลับด้วยตนเอง

โดย อ.ภานุวัฒน์ เนียมบาง

นักจิตวิทยาคลินิก

Adaptation at work

workshop 

เรียนรู้วิธิการรับมือปัญหา

ในที่ทำงาน ปัญหาภาววะหมดไฟ

และการปรับตัวเพื่อการ

ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

AQ: Adversity Quotient

ความฉลาดในการรับมือกับปัญหา

โดย อ.ธีระ เพ็ชรภา

นักจิตวิทยาคลินิก

Love me more program

โดย ดร.รพีพงค์ ยังวราสวัสดิ์

นักจิตวิทยาการปรึกษา

Toxic workplace:

พฤติกรรมเป็นพิษในที่ทํางาน

โดย อ.วรางคณา รัชตะวรรณ

นักจิตวิทยาการปรึกษา

ขัดแย้งอย่างไรให้เข้าใจกัน

เทคนิคการสื่อสาร

ให้ได้งานและได้ใจ

โดย อ.นวลลักษณ์ เลาหพันธ์

นักจิตวิทยาการปรึกษา

Burnout prevention

workshop

เวิร์กชอปหลากหลายในการ

รู้จักภาวะหมดไฟ และการป้องกัน

และการดูแลและแก้ไข

ภาวะburnout

Anti-burnout prevention

and protection

โดย อ.กอบุญ เกล้าตะกาญจน์

นักจิตวิทยาการปรึกษา

Beat up burnout

ทําอย่างไรเมื่อหมดไฟ

ในการทํางาน

โดย อ.นวลลักษณ์ เลาหพันธ์

นักจิตวิทยาการปรึกษา

ดูแลสุขภาพจิตในสภาวะหมดไฟ

โดย อ.สิริพร เอมอ่อน

นักจิตวิทยาคลินิก

Burnout survival 

ดูแลใจเมื่อหมดไฟในการทํางาน

โดย อ.นวลลักษณ์ เลาหพันธ์

นักจิตวิทยาการปรึกษา

Burnout syndrome:

รู้จักกับภาวะหมดไฟในการทํางาน

โดย ดร.รพีพงค์ ยังวราสวัสดิ์

นักจิตวิทยาการปรึกษา

Cognitive behavioral

burnout

ปรับความคิด พิชิต Burnout

โดย อ.ภานุวัฒน์ เนียมบาง

นักจิตวิทยาคลินิก

Improve sleep and cope

with insomnia

การเพิ่มประสิทธิภาพการนอน

และการจัดการภาวะนอนไม่หลับ

ด้วยตนเอง

โดย อ.ภานุวัฒน์ เนียมบาง

นักจิตวิทยาคลินิก

Adaptation at work

workshop 

เรียนรู้วิธิการรับมือปัญหา

ในที่ทำงาน ปัญหาภาววะหมดไฟ

และการปรับตัวเพื่อการ

ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

AQ: Adversity Quotient

ความฉลาดในการรับมือกับปัญหา

โดย อ.ธีระ เพ็ชรภา

นักจิตวิทยาคลินิก

Love me more program

โดย ดร.รพีพงค์ ยังวราสวัสดิ์

นักจิตวิทยาการปรึกษา

Toxic workplace:

พฤติกรรมเป็นพิษในที่ทํางาน

โดย อ.วรางคณา รัชตะวรรณ

นักจิตวิทยาการปรึกษา

ขัดแย้งอย่างไรให้เข้าใจกัน

เทคนิคการสื่อสาร

ให้ได้งานและได้ใจ

โดย อ.นวลลักษณ์ เลาหพันธ์

นักจิตวิทยาการปรึกษา

emoji ความเครียด

Stress management workshop

เรียนรู้เกี่ยวกับความยืดหยุ่นทางจิตใจ

การหาสมดุลทางใจเมื่อเจอความเครียด

การฝึกฝนทักษะการผ่อนคลาย และอื่นๆอีกมากมาย

Resilience ความยืดหยุ่นทางจิตใจ

โดย อ.สิริพร เอมอ่อน นักจิตวิทยาคลินิก

Resilience ล้มแล้วลุกใหม่ ในยุค 4.0

โดย อ.กานดา ผาวงศ์ นักจิตวิทยาคลินิก

Stress management and building resilience

การจัดการความเครียดและ

การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจ

โดย อ.ภานุวัฒน์ เนียมบาง นักจิตวิทยาคลินิก

Stress management and communication

การจัดการความเครียดและ

การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจ

โดย อ.ภานุวัฒน์ เนียมบาง นักจิตวิทยาคลินิก

Stress management and finding peace of mind

การรับมือกับความเครียดในงานและ

การเข้าใจสภาพจิตใจตนเอง

โดย อ.นวลลักษณ์ เลาหพันธ์ นักจิตวิทยาการปรึกษาปรึกษา

Stress management during work from home

โดย ดร.เนตรปรียา ครูเคท ชุมไชโย นักจิตวิทยาการปรึกษา

Stress management and work-life balance

โดย ดร.รพีพงค์ ยังวราสวัสดิ์ นักจิตวิทยาการปรึกษา

emoji ซึมเศร้า

Mental health workshop

เรียนรู้การจัดการความเศร้า การสร้าง empathy

สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิต

Coping with depression:

ซึมเศร้าและการจัดการความเศร้า

โดย อ.สิริพร เอมอ่อน นักจิตวิทยาคลินิก

Empathy for self and others

เข้าใจตัวเองและคนรอบข้าง

โดย อ.กานดา ผาวงศ์ นักจิตวิทยาคลินิก

Mental self-care X WFH during Covid-19

โดย อ.สิริพร เอมอ่อน นักจิตวิทยาคลินิก

Stigma workshop:

การตีตรากับปัญหาสุขภาพจิต

โดย อ.ธีระ เพ็ชรภา และ อ.ชนนิกานต์ แสวงวิชยพงศ์ นักจิตวิทยาคลินิกสังกัดกรมสุขภาพจิต

การเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตน

เองด้วยจิตวิทยาเชิงบวก

โดย ดร.จอมขวัญ เลื่องลือ นักจิตวิทยาการปรึกษา

emoji ความเครียด

Stress management workshop

เรียนรู้เกี่ยวกับความยืดหยุ่น

ทางจิตใจ การหาสมดุลทางใจ

เมื่อเจอความเครียด

การฝึกฝน ทักษะการผ่อนคลาย

และอื่นๆอีกมากมาย

Resilience 

ความยืดหยุ่นทางจิตใจ

โดย อ.สิริพร เอมอ่อน

นักจิตวิทยาคลินิก

Resilience ล้มแล้วลุกใหม่

ในยุค 4.0

โดย อ.กานดา ผาวงศ์

นักจิตวิทยาคลินิก

Stress management and

building resilience

การจัดการความเครียดและ

การเสริมสร้างความ

เข้มแข็งทางจิตใจ

โดย อ.ภานุวัฒน์ เนียมบาง

นักจิตวิทยาคลินิก

Stress management and

communication

การจัดการความเครียดและ

การเสริมสร้างความ

เข้มแข็งทางจิตใจ

โดย อ.ภานุวัฒน์ เนียมบาง

นักจิตวิทยาคลินิก

Stress management and

finding peace of mind

การรับมือกับความเครียด

ในงานและการเข้าใจ

สภาพจิตใจตนเอง

โดย อ.นวลลักษณ์ เลาหพันธ์

นักจิตวิทยาการปรึกษาปรึกษา

Stress management during

work from home

โดย ดร.เนตรปรียา ครูเคท ชุมไชโย

นักจิตวิทยาการปรึกษา

Stress management and

work-life balance

โดย ดร.รพีพงค์ ยังวราสวัสดิ์

นักจิตวิทยาการปรึกษา

emoji ซึมเศร้า

Mental health workshop

เรียนรู้การจัดการความเศร้า

การสร้าง empathy

สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ

ปัญหาสุขภาพจิต

Coping with depression:

ซึมเศร้าและการจัดการความเศร้า

โดย อ.สิริพร เอมอ่อน

นักจิตวิทยาคลินิก

Empathy for self and others

เข้าใจตัวเองและคนรอบข้าง

โดย อ.กานดา ผาวงศ์

นักจิตวิทยาคลินิก

Mental self-care X WFH

during Covid-19

โดย อ.สิริพร เอมอ่อน

นักจิตวิทยาคลินิก

Stigma workshop:

การตีตรากับปัญหาสุขภาพจิต

โดย อ.ธีระ เพ็ชรภา และ 

อ.ชนนิกานต์ แสวงวิชยพงศ์

นักจิตวิทยาคลินิกสังกัดกรมสุขภาพจิต

การเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตน

เองด้วยจิตวิทยาเชิงบวก

โดย ดร.จอมขวัญ เลื่องลือ

นักจิตวิทยาการปรึกษา

บริการด้านสุขภาพจิตนอกเหนือจากเวิร์กชอป

บริการให้คำปรึกษาถึงที่

พบกับนักจิตวิทยาของเราได้ที่ทำงานของคุณ เพื่อให้การปรึกษาถึงที่ และช่วยลดความเครียด ความกังวลในที่ทำงานและช่วยแนะนำการดูแลจิตใจ ของพนักงาน เพื่อให้พนักงานทำงานได้อย่างสบายใจมากขึ้น

การฝึกเทรนนิ่งและสัมนา

อาจารย์และนักจิตวิทยาของเราพร้อมจัดเทรนนิ่งในทักษะการดูแลจิตใจที่จำเป็นต่างๆ เช่น การจัดการความเครียด เทคนิคการดูแลสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ และการจัดสัมนาเป็นอีกทางหนึ่งในการช่วยให้พนักงานเห็นความสำคัญ ของการดูแลสุขภาพจิต

องค์กรที่เลือกไว้วางใจเวิร์กชอปอูก้า

ผลตอบรับจาก workshop ของเรา

ติดต่อฝ่ายขาย

ให้เราช่วยแนะนำเวิร์กชอป
ที่เหมาะสม

ให้เราช่วยแนะนำ
เวิร์กชอปที่เหมาะสม

หรือช่วยตอบข้อสงสัยที่คุณมี

ติดต่อสอบถามฝ่ายขายของเราได้ทาง

หรือส่งข้อความหาเราผ่าน

ช่องทางแชทบน เว็บไซต์อูก้า / แอปพลิเคชัน

LINE: @salesooca

โทรหาเราได้ที่
02-114-7721 กด 2

ขอบคุณที่สนใจอูก้า ฝ่ายขายของเราจะรีบติดต่อคุณกลับในไม่ช้า

 และหวังว่าจะได้มีส่วนช่วยดูแลสุขภาพจิตภายในองค์กรของคุณ

ขอบคุณที่สนใจอูก้า ฝ่ายขายของเรา

จะรีบติดต่อคุณกลับในไม่ช้า

 และหวังว่าจะได้มีส่วนช่วยดูแลสุขภาพจิต

ภายในองค์กรของคุณ

ติดตามข่าวสารและบทความเรื่องสุขภาพจิตของเราได้ทาง

ติดตามข่าวสารและบทความ

เรื่องสุขภาพจิตของเราได้ทาง

ฟีเจอร์ใหม่มาแรง! 💊 ปรึกษาจิตแพทย์ผ่านอูก้า รับยาที่บ้านได้แล้ววันนี้

ฟีเจอร์ใหม่มาแรง! 💊

ปรึกษาจิตแพทย์ผ่านอูก้า รับยาที่บ้านได้แล้ววันนี้