ยินดีต้อนรับสู่
"กำแพงพักใจ ที่พักใจให้เยาวชน"

โครงการริเริ่มร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสุขภาพจิตให้กับเยาวชน

โครงการริเริ่มร่วมมือ
เพื่อเสริมสร้างสุขภาพจิตให้กับเยาวชน

ในเมืองกรุงเทพฯ ที่พลุกพล่านด้วยชีวิตและความเร่งรีบ มีพื้นที่แห่งหนึ่งที่เป็นที่พักพิงสำหรับจิตใจ

ของเยาวชนที่ต้องเผชิญกับความซับซ้อนของโลกในปัจจุบัน “กำแพงพักใจ ที่พักใจให้เยาวชน” เป็นโครงการนำร่อง

ที่เกิดจากการร่วมมืออย่างจริงใจระหว่าง มูลนิธิ กำแพงพักใจ Wall of Sharing,

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)เขต 13แอปพลิเคชันอูก้า ooca

และ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

ที่ให้เยาวชนกรุงเทพเข้าถึงบริการสุขภาพจิตออนไลน์ที่ดีที่มีคุณภาพโดยไม่ต้องรออีกต่อไป

ในเมืองกรุงเทพฯ ที่พลุกพล่านด้วยชีวิต

และความเร่งรีบ มีพื้นที่แห่งหนึ่งที่เป็นที่

พักพิงสำหรับจิตใจของเยาวชนที่ต้องเผชิญ

กับความซับซ้อนของโลกในปัจจุบัน

“กำแพงพักใจ ที่พักใจให้เยาวชน”

เป็นโครงการนำร่อง ที่เกิดจาก

การร่วมมืออย่างจริงใจระหว่าง

มูลนิธิ กำแพงพักใจ Wall of Sharing,

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

(สปสช.)เขต 13แอปฯอูก้า ooca และ

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

ที่ให้เยาวชนกรุงเทพเข้าถึง

บริการสุขภาพจิตออนไลน์ที่ดีที่มีคุณภาพ

โดยไม่ต้องรออีกต่อไป

ภารกิจของเรา

เป็นที่พึ่งพิงทางใจสำหรับเยาวชนอายุ 15-25 ปี ที่มีทะเบียนบ้านในกรุงเทพฯ โดยเพิ่มช่องทางให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตฟรี

จากผู้เชี่ยวชาญ จิตแพทย์ นักจิตวิทยาคลินิก นักจิตวิทยาการปรึกษา และอาสาสมัครผู้ดูแลใจให้เยาวชน ฟรี สำหรับเยาวชน 10,000 ครั้ง

เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนที่ก้าวเข้ามาจะได้รับการเข้าใจ, การดูแล, และคำแนะนำจากมืออาชีพผ่านแอปฯอูก้า (ooca)

เป็นที่พึ่งพิงทางใจสำหรับเยาวชนอายุ 15-25 ปี ที่มีทะเบียนบ้านในกรุงเทพฯ

โดยเพิ่มช่องทางให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตฟรี

จากผู้เชี่ยวชาญ จิตแพทย์ นักจิตวิทยาคลินิก นักจิตวิทยาการปรึกษา

และอาสาสมัครผู้ดูแลใจให้เยาวชน ฟรี สำหรับเยาวชน 10,000 ครั้ง

เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนที่ก้าวเข้ามาจะได้รับการเข้าใจ, การดูแล,

และคำแนะนำจากมืออาชีพผ่านแอปฯอูก้า (ooca)

เป็นที่พึ่งพิงทางใจสำหรับเยาวชนอายุ 15-25 ปี

ที่มีทะเบียนบ้านในกรุงเทพฯ

โดยเพิ่มช่องทางให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตฟรี

จากผู้เชี่ยวชาญ จิตแพทย์ นักจิตวิทยาคลินิก

นักจิตวิทยาการปรึกษา และอาสาสมัครผู้ดูแลใจ

ให้เยาวชน ฟรี สำหรับเยาวชน 10,000 ครั้ง

เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนที่ก้าวเข้ามาจะได้รับการเข้าใจ,

การดูแล, และคำแนะนำจากมืออาชีพ

ผ่านแอปฯอูก้า (ooca)

เป้าหมาย

เพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพจิต
สำหรับทุกคน

ทำให้บริการสนับสนุนสุขภาพจิตเกิดขึ้นและฟรี
สำหรับเยาวชน 2,500 คน ลดภาระในการ
เข้าถึงบริการสุขภาพจิต ด้วยทางเลือกใหม่
ผ่านช่องออนไลน์ เยาวชนไม่จำเป็นต้องเดินทาง
ไปโรงพยาบาล หรือเสียเวลารอคอยที่ยาวนาน
โดยสามารถพูดคุยกับจิตแพทย์และนักจิตวิทยา
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

เพื่อสร้างชุมชนแห่งความเข้าใจ


สร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับเยาวชน ให้พวกเขาสามารถเข้าถึงการดูแลใจ โดยไม่ต้องแลกกับคุณภาพชีวิตที่ต้องเสียไป และสร้างทีมผู้ดูแลใจให้เยาวชนเพื่อติดตามผลอย่างต่อเนื่อง เยาวชนจะได้รับการปรึกษาจากจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยา ติดต่อกัน 2 ครั้ง และครั้งถัดไปด้วยทีมผู้ดูแลใจทีมผ่านการฝึกฝนเพื่อเป็นผู้ฟังที่ดีต่อไป

เพื่อสร้างนวัตกรรมผ่านการร่วมมือ


ใช้ประโยชน์จากความแข็งแกร่งของเทคโนโลยี ชุมชน และความเชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพเพื่อสร้างแบบจำลองที่ยั่งยืนสำหรับโครงการด้านสุขภาพจิตในอนาคต

เพิ่มการเข้าถึง
บริการสุขภาพจิต
สำหรับทุกคน

ทำให้บริการสนับสนุน
สุขภาพจิตเกิดขึ้นและฟรี
สำหรับเยาวชน 2,500 คน
ลดภาระในการเข้าถึงบริการสุขภาพจิต ด้วยทางเลือกใหม่ผ่านช่องออนไลน์ เยาวชนไม่จำเป็นต้องเดินทางไป
โรงพยาบาล หรือเสียเวลารอคอยที่ยาวนาน โดยสามารถพูดคุยกับจิตแพทย์และนักจิตวิทยา ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

การสร้างชุมชนแห่งความเข้าใจ


สร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับเยาวชน ให้พวกเขาสามารถเข้าถึงการดูแลใจ โดยไม่ต้องแลกกับคุณภาพชีวิตที่ต้องเสียไป และสร้างทีมผู้ดูแลใจให้เยาวชนเพื่อติดตามผลอย่างต่อเนื่อง เยาวชนจะได้รับการปรึกษาจากจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยา ติดต่อกัน 2 ครั้ง และครั้งถัดไปด้วยทีมผู้ดูแลใจทีมผ่านการฝึกฝนเพื่อเป็นผู้ฟังที่ดีต่อไป

นวัตกรรมผ่าน
การร่วมมือ


ใช้ประโยชน์จากความแข็งแกร่งของเทคโนโลยี ชุมชน และความเชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพเพื่อสร้างแบบจำลองที่ยั่งยืนสำหรับโครงการด้านสุขภาพจิตในอนาคต

การร่วมมือ

ooca logo

ooca: อูก้า แอปพลิเคชันเครือข่ายสุขภาพจิตออนไลน์ของไทย

ที่มีเครือข่ายของจิตแพทย์ และนักจิตวิทยาที่ใหญ่ที่สุด

เข้าร่วมเป็นหน่วยบริการสนับสนุนโครงการที่พักใจให้เยาวชนไทย

โดยแอปอูก้า จะเป็นเครื่องมือให้การให้ปลดล็อคสิทธิประโยชน์

สำหรับเยาวชนอายุ 15 – 25 ปี ที่มีทะเบียนบ้านในกรุงเทพฯ ให้สามารถใช้สิทธิ์

ปรึกษาจิตแพทย์ และนักจิตวิทยาออนไลน์ของโครงการกำแพงพักใจ

ที่พักใจให้เยาวชนได้ฟรี และเป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อข้อมูลให้กับสปสช.และ

มูลนิธิกำแพงพักใจ เพื่อสานต่อเจตนารมย์ให้คนไทยมีสุขภาพจิตที่ดีได้โดยง่าย

ooca: อูก้า แอปพลิเคชันเครือข่ายสุขภาพจิตออนไลน์ของไทย

ที่มีเครือข่ายของจิตแพทย์ และนักจิตวิทยาที่ใหญ่ที่สุด

เข้าร่วมเป็นหน่วยบริการสนับสนุนโครงการที่พักใจให้เยาวชนไทย

โดยแอปอูก้า จะเป็นเครื่องมือให้การให้ปลดล็อคสิทธิประโยชน์

สำหรับเยาวชนอายุ 15 -25 ปี ที่มีทะเบียนบ้านในกรุงเทพฯ

ให้สามารถใช้สิทธิของโครงการกำแพงพักใจ

ที่พักใจให้เยาวชนได้ฟรี

และเป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อข้อมูลให้กับสปสช.และ

มูลนิธิกำแพงพักใจ เพื่อสานต่อเจตนารมย์ให้คนไทย

มีสุขภาพจิตที่ดีได้โดยง่าย

ooca: อูก้า แอปพลิเคชันเครือข่าย

สุขภาพจิตออนไลน์ของไทยที่มีเครือข่ายของ

จิตแพทย์ และนักจิตวิทยาที่ใหญ่ที่สุด

เข้าร่วมเป็นหน่วยบริการสนับสนุน

โครงการที่พักใจให้เยาวชนไทย

โดยแอปอูก้า จะเป็นเครื่องมือให้การให้ปลดล็อค

สิทธิประโยชน์สำหรับเยาวชนอายุ 15 – 25 ปี

ที่มีทะเบียนบ้าน ในกรุงเทพ ให้สามารถใช้สิทธิของ

โครงการกำแพงพักใจ ที่พักใจให้เยาวชนได้ฟรี

และเป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อข้อมูลให้กับสปสช.และ

มูลนิธิกำแพงพักใจ เพื่อสานต่อเจตนารมย์ให้คนไทย

มีสุขภาพจิตที่ดีได้โดยง่าย

Wall of sharing Foundation

มูลนิธิ กำแพงพักใจ ดำเนินการผลักดันบริการดูแลใจเพื่อเยาวชน

ผ่านระบบออนไลน์มามากกว่า 4 ปีด้วยระบบอาสาสมัครและเงินบริจาค

โครงการที่พักใจ เป็นโครงการที่บริการของมูลนิธิได้รับการสนับสนุนงบประมาณ

จาก สปสช. ทีมงานมูลนิธิ ช่วยประสานงานและดำเนินการเพื่อให้โครงการนี้สำเร็จลุล่วง

และเพื่อการเข้าถึงบริการสุขภาพจิตในเยาวชนไทยอย่างยั่งยืน

มูลนิธิ กำแพงพักใจ ดำเนินการผลักดันบริการดูแลใจ

เพื่อเยาวชน ผ่านระบบออนไลน์มามากกว่า 4 ปี

ด้วยระบบอาสามัครและเงินบริจาค

โครงการที่พักใจ เป็นโครงการที่บริการของมูลนิธิ

ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สปสช.

ทีมงานมูลนิธิ ช่วยประสานงานและดำเนินการเพื่อให้

โครงการนี้สำเร็จลุล่วง และเพื่อการเข้าถึงบริการ

สุขภาพจิตในเยาวชนไทยอย่างยั่งยืน

มูลนิธิ กำแพงพักใจ ดำเนินการผลักดัน

บริการดูแลใจเพื่อเยาวชนผ่านระบบออนไลน์

มามากกว่า 4 ปีด้วยระบบอาสามัครและเงินบริจาค

โครงการที่พักใจ เป็นโครงการที่บริการของมูลนิธิ

ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ

จาก สปสช. ทีมงานมูลนิธิ ช่วยประสานงาน

และดำเนินการเพื่อให้โครงการนี้สำเร็จลุล่วง

และเพื่อการเข้าถึงบริการ

สุขภาพจิตในเยาวชนไทยอย่างยั่งยืน

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 13 (กรุงเทพฯ)

ได้ให้การสนับสนุนที่ไม่เพียงแต่สำคัญ แต่ยังแสดงถึงความมุ่งมั่นในการหาโซลูชันนวัตกรรม

สำหรับการดูแลสุขภาพจิตให้ประชาชน การสนับสนุนนี้มาจากกองทุนที่มีจุดมุ่งหมาย

เพื่อตอบสนองต่อความต้องการเร่งด่วน ในการดูแลและสนับสนุนสุขภาพจิตให้กับเยาวชนของเรา

สปสช. เลือกที่จะร่วมมือกับมูลนิธิ กำแพงพักใจ เพราะเชื่อมั่นว่าด้วยการริเริ่มนี้

เราสามารถทำให้การเข้าถึงบริการสุขภาพจิตเป็นเรื่องง่ายและเข้าถึงได้สำหรับทุกคนในสังคม

ได้ให้การสนับสนุนที่ไม่เพียงแต่สำคัญ แต่ยังแสดงถึงความมุ่งมั่น

ในการหาโซลูชันนวัตกรรม สำหรับการดูแลสุขภาพจิตให้ประชาชน

การสนับสนุนนี้มาจากกองทุนที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อตอบสนอง

ต่อความต้องการเร่งด่วน ในการดูแลและสนับสนุนสุขภาพจิต

ให้กับเยาวชนของเรา สปสช. เลือกที่จะร่วมมือกับ

มูลนิธิกำแพงพักใจ เพราะเชื่อมั่นว่าด้วยการริเริ่มนี้

เราสามารถทำให้การเข้าถึงบริการสุขภาพจิตเป็นเรื่องง่าย

และเข้าถึงได้สำหรับทุกคนในสังคม

ได้ให้การสนับสนุนที่ไม่เพียงแต่สำคัญ แต่ยังแสดง

ถึงความมุ่งมั่นในการหาโซลูชันนวัตกรรมสำหรับ

การดูแลสุขภาพจิตให้ประชาชน

การสนับสนุนนี้มาจากกองทุนที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อ

ตอบสนองต่อความต้องการเร่งด่วนในการดูแล

และสนับสนุนสุขภาพจิต ให้กับเยาวชนของเรา

สปสช. เลือกที่จะร่วมมือกับมูลนิธิกำแพงพักใจ

เพราะเชื่อมั่นว่าด้วยการริเริ่มนี้ เราสามารถ

ทำให้การเข้าถึงบริการสุขภาพจิตเป็นเรื่องง่าย

และเข้าถึงได้สำหรับทุกคนในสังคม

สถาบันสุขภาพจิตเด็กวัยรุ่นราชนครินทร์

เพื่อเสริมสร้างให้ชุมชนแข็งแรง สถาบันฯได้สนับสนุนการสร้างหน่วยกล้าผู้ดูแลใจให้เยาวชน

เพื่อให้เพิ่มจำนวนผู้ดูแล เสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดี ให้เยาวชน และเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับชุมชน

ให้ทุกคนสามารถช่วยดูแลสุขภาพใจกันได้อย่างยั่งยืน

เพื่อเสริมสร้างให้ชุมชนแข็งแรง สถาบันฯได้สนับสนุน

การสร้างหน่วยกล้าผู้ดูแลใจให้เยาวชน เพื่อให้เพิ่มจำนวนผู้ดูแล

เสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดี ให้เยาวชน และเพิ่มความแข็งแกร่ง

ให้กับชุมชน ให้ทุกคนสามารถช่วยดูแลสุขภาพใจกันได้อย่างยั่งยืน

เพื่อเสริมสร้างให้ชุมชนแข็งแรง สถาบันฯได้สนับสนุน

การสร้างหน่วยกล้าผู้ดูแลใจให้เยาวชน

เพื่อให้เพิ่มจำนวนผู้ดูแล เสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดี

ให้เยาวชน และเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับชุมชน

ให้ทุกคนสามารถช่วยดูแลสุขภาพใจกันได้อย่างยั่งยืน

ให้เยาวชนในกรุงเทพฯ ได้พบกับความสุข การสนับสนุน และกำลังใจ เราขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมทำลายอุปสรรค

ต่อการเข้าถึงการดูแลสุขภาพจิตและสร้างชุมชนแห่งความเข้าใจร่วมกัน

 

ด้วยการร่วมมือกันนี้ เราหวังว่าจะเปิดประตูสู่การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง ให้กำแพงพักใจไม่เพียงแค่เป็นที่พักพิงทางจิตใจ

แต่ยังเป็นแหล่งกำลังใจที่ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเยาวชนและชุมชนของเราในกรุงเทพฯ

เราตั้งตารอที่จะเห็นผลลัพธ์ที่มีความหมายและการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนจากความร่วมมือนี้

 

เราเชิญชวนทุกท่านที่ต้องการส่งเสริมการเข้าถึงการดูแลสุขภาพจิตที่ดีขึ้นในสังคมไทย

มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงนี้ สำหรับใครที่สนใจเข้าร่วมโครงการหรือต้องการสนับสนุน

สามารถเยี่ยมชม wallofsharing.com เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมและเริ่มต้นการเดินทางร่วมกับเราได้ทันที

ให้เยาวชนในกรุงเทพฯ ได้พบกับความสุข การสนับสนุน และกำลังใจ

เราขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมทำลายอุปสรรค

ต่อการเข้าถึงการดูแลสุขภาพจิตและสร้างชุมชนแห่งความเข้าใจร่วมกัน

 

ด้วยการร่วมมือกันนี้ เราหวังว่าจะเปิดประตูสู่การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง

ให้กำแพงพักใจไม่เพียงแค่เป็นที่พักพิงทางจิตใจ แต่ยังเป็นแหล่งกำลังใจ

ที่ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเยาวชนและชุมชนของเราในกรุงเทพฯ

เราตั้งตารอที่จะเห็นผลลัพธ์ที่มีความหมายและการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนจากความร่วมมือนี้

 

เราเชิญชวนทุกท่านที่ต้องการส่งเสริมการเข้าถึงการดูแลสุขภาพจิตที่ดีขึ้นในสังคมไทย

มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงนี้ สำหรับใครที่สนใจเข้าร่วมโครงการ

หรือต้องการสนับสนุน สามารถเยี่ยมชม wallofsharing.com

เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมและเริ่มต้นการเดินทางร่วมกับเราได้ทันที

ให้เยาวชนในกรุงเทพฯ ได้พบกับความสุข

การสนับสนุน และกำลังใจ

เราขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมทำลายอุปสรรค

ต่อการเข้าถึงการดูแลสุขภาพจิต

และสร้างชุมชนแห่งความเข้าใจร่วมกัน

 

ด้วยการร่วมมือกันนี้ เราหวังว่าจะเปิดประตู

สู่การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง ให้กำแพงพักใจ

ไม่เพียงแค่เป็นที่พักพิงทางจิตใจ

แต่ยังเป็นแหล่งกำลังใจที่ช่วยเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งให้กับเยาวชน

และชุมชนของเราในกรุงเทพฯ

เราตั้งตารอที่จะเห็นผลลัพธ์ที่มีความหมายและ

การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนจากความร่วมมือนี้

 

เราเชิญชวนทุกท่านที่ต้องการส่งเสริมการเข้าถึง

การดูแลสุขภาพจิตที่ดีขึ้นในสังคมไทย

มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงนี้

สำหรับใครที่สนใจเข้าร่วมโครงการ

หรือต้องการสนับสนุน สามารถเยี่ยมชม

wallofsharing.com

เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมและ

เริ่มต้นการเดินทางร่วมกับเราได้ทันที

เริ่มต้นปรึกษาฟรี
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ooca
และสร้างบัญชีผู้ใช้เลย

ข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการ “ที่พักใจให้เยาวชน” เป็นโครงการที่มุ่งเน้นให้บริการที่พักพิงและการสนับสนุนทางด้านสุขภาพจิตแก่เยาวชนอายุ 15-25 ปี ในเมืองกรุงเทพมหานคร โดยมีพื้นที่ที่เป็นที่พักพิงสำหรับจิตใจของเยาวชนที่ต้องเผชิญกับความซับซ้อนของโลกในปัจจุบัน โครงการนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมืออย่างจริงใจระหว่าง Ooca, Wall of Sharing, และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 13 (กรุงเทพมหานคร) โดยมีการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการดูแลสุขภาพของสปสช. เขต 13

โครงการมีภารกิจที่หลากหลายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพจิตให้กับเยาวชนอายุ 15-25 ปี ในกรุงเทพฯ โดยการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตฟรีจากผู้เชี่ยวชาญ อาทิ จิตแพทย์, นักจิตวิทยาคลินิก, และนักจิตวิทยากาปรึกษา โดยมีการจัดเตรียมนัดหมายทั้งสิ้นรวม 10,000 ครั้งเทียบเท่ากับเยาวชนจำนวน 2,500 คนเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนที่เข้ารับบริการจะได้รับการดูแลและคำแนะนำอย่างเหมาะสมจากมืออาชีพ

ขั้นตอนที่ 1: วิธีการลงทะเบียน

 • ดาวน์โหลดแอป ooca: การให้คำปรึกษาทั้งหมดจะดำเนินการผ่านแอป ooca คุณสามารถดาวน์โหลดได้จาก App Store หรือ Google Play
 • ลงทะเบียน: ลงทะเบียนใช้งานด้วยการกรอกเบอร์โทรและ อีเมลให้เรียบร้อย
 

ขั้นตอนที่ 2: เลือกสิทธิ์กำแพงพักใจเพื่อปลดล็อกสิทธิ์ของคุณ

 • เลือกสิทธิ์กำแพงพักใจเพื่อใช้งานฟรี: หรือกลับมาเปลี่ยนสิทธิ์ได้ทุกเมื่อด้วยการเลือกสัญลักษณ์ ที่หน้า home มุมขวาบน
 • กรอกข้อมูลลงทะเบียนของคุณ: รวมถึงหมายเลขบัตรประชาชน
 • รอการยืนยัน: คุณจะได้รับการยืนยันนัดผ่านการแจ้งเตือนในแอป
 

ขั้นตอนที่ 3: เรียนรู้เกี่ยวกับบริการที่เรามอบให้

เรามอบบริการให้คำปรึกษาฟรี 4 ครั้งต่อคน โดยมีจิตแพทย์ นักจิตวิทยา บริการในสองครั้งแรก และ อาสาสมัครดูแลใจ ที่มีประสบการณ์เพื่อให้การช่วยเหลือและคำปรึกษา ในสองครั้งที่เหลือ

ในการรับบริการนี้ เราต้องการ:

 1. หมายเลขบัตรประชาชน: จำเป็นต้องมีเพื่อยืนยันตัวตนกับสปสช. และเพื่อความโปร่งใสในการรับการสนับสนุนจากจิตแพทย์และนักจิตวิทยา
 2. ผลทดสอบความเครียด: ทำแบบทดสอบความเครียดทั้งก่อนและหลังปรึกษาเสมอ เพื่อติดตามผลของจิตใจของคุณ
 3. จำนวนครั้งขั้นต่ำ: คุณต้องนัดหมายในแอปฯอูก้าอย่างน้อย 4 ครั้งเพื่อให้การดูแลมีประสิทธิภาพ
 4. เมื่อโอเคแล้วก็กดจองหมอ ในแอปฯที่มีสัญลักษณ์ Wall of Sharing ได้เลย!
 

ขั้นตอนที่ 4: เตรียมตัวสำหรับนัดหมายแรก

 • เปิดใจพูดคุยเรื่องที่ต้องการ: เพราะที่นี่คือ safe space ที่คุณสามารถพูดคุยในสิ่งที่อยู่ในใจได้อย่างปลอดภัย
 • หาสถานที่ที่เงียบสงบ: การที่คุยในที่ที่มีเสียงรบกวนน้อยและมีสัญญาณ internet ที่ดีจะทำให้ประสบการณ์พูดคุยของคุณดีขึ้น
 

ขั้นตอนที่ 5: ขอบคุณที่เข้ามามีส่วนร่วมกับเรา!

 • ทำการประเมินหลังการนัดหมาย: หลังจากการนัดหมายกับนักจิตวิทยาจบลง โปรดหาเวลาทำการประเมินผลหลังการรับบริการ การทำแบบประเมินนี้จะช่วยให้การนัดหมายครั้งต่อๆไปมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 • ความรู้สึกและความคิดเห็นของคุณมีความสำคัญ: คุณสามารถติชมเพื่อทางเราจะได้ทำไปพัฒนาบริการให้ดียิ่งขึ้น
 • นัดหมายกับนักจิตวิทยาของเราเพิ่มเติม: คุณสามารถนัดหมายกับนักจิตวิทยาของเราได้ทุกเมื่อที่คุณต้องการ

เราให้ความสำคัญสูงสุดในความปลอดภัยและความลับของข้อมูลการรักษา บริษัทของเราได้ผ่านการประเมินมาตรฐานการจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ (ISO 27001) และได้รับการรับรองคุณภาพการบริหารงานและผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ (ISO 29110) ซึ่งเป็นการรับรองว่าเรามีมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด

เรามีการรักษาความลับและความปลอดภัยข้อมูลสุขภาพและข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานอย่างเคร่งครัด บริษัทจะร้องขอความยินยอมและจัดเก็บข้อมูลเฉพาะตามความจำเป็น มีแนวทางในการดูแลข้อมูลให้มีความปลอดภัย และเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการ “ที่พักใจให้เยาวชน” เป็นโครงการที่มุ่งเน้นให้บริการที่พักพิงและการสนับสนุนทางด้านสุขภาพจิตแก่เยาวชนอายุ 15-25 ปี ในเมืองกรุงเทพมหานคร โดยมีพื้นที่ที่เป็นที่พักพิงสำหรับจิตใจของเยาวชนที่ต้องเผชิญกับความซับซ้อนของโลกในปัจจุบัน โครงการนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมืออย่างจริงใจระหว่าง Ooca, Wall of Sharing, และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 13 (กรุงเทพมหานคร) โดยมีการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการดูแลสุขภาพของสปสช. เขต 13

โครงการมีภารกิจที่หลากหลายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพจิตให้กับเยาวชนอายุ 15-25 ปี ในกรุงเทพฯ โดยการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตฟรีจากผู้เชี่ยวชาญ อาทิ จิตแพทย์, นักจิตวิทยาคลินิก, และนักจิตวิทยากาปรึกษา โดยมีการจัดเตรียมนัดหมายทั้งสิ้นรวม 10,000 ครั้งเทียบเท่ากับเยาวชนจำนวน 2,500 คนเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนที่เข้ารับบริการจะได้รับการดูแลและคำแนะนำอย่างเหมาะสมจากมืออาชีพ

ขั้นตอนที่ 1: วิธีการลงทะเบียน

 • ดาวน์โหลดแอป ooca: การให้คำปรึกษาทั้งหมดจะดำเนินการผ่านแอป ooca คุณสามารถดาวน์โหลดได้จาก App Store หรือ Google Play
 • ลงทะเบียน: ลงทะเบียนใช้งานด้วยการกรอกเบอร์โทรและ อีเมลให้เรียบร้อย
 

ขั้นตอนที่ 2: เลือกสิทธิ์กำแพงพักใจเพื่อปลดล็อกสิทธิ์ของคุณ

 • เลือกสิทธิ์กำแพงพักใจเพื่อใช้งานฟรี: หรือกลับมาเปลี่ยนสิทธิ์ได้ทุกเมื่อด้วยการเลือกสัญลักษณ์ ที่หน้า home มุมขวาบน
 • กรอกข้อมูลลงทะเบียนของคุณ: รวมถึงหมายเลขบัตรประชาชน
 • รอการยืนยัน: คุณจะได้รับการยืนยันนัดผ่านการแจ้งเตือนในแอป
 

ขั้นตอนที่ 3: เรียนรู้เกี่ยวกับบริการที่เรามอบให้

เรามอบบริการให้คำปรึกษาฟรี 4 ครั้งต่อคน โดยมีจิตแพทย์ นักจิตวิทยา บริการในสองครั้งแรก และ อาสาสมัครดูแลใจ ที่มีประสบการณ์เพื่อให้การช่วยเหลือและคำปรึกษา ในสองครั้งที่เหลือ

ในการรับบริการนี้ เราต้องการ:

 1. หมายเลขบัตรประชาชน: จำเป็นต้องมีเพื่อยืนยันตัวตนกับสปสช. และเพื่อความโปร่งใสในการรับการสนับสนุนจากจิตแพทย์และนักจิตวิทยา
 2. ผลทดสอบความเครียด: ทำแบบทดสอบความเครียดทั้งก่อนและหลังปรึกษาเสมอ เพื่อติดตามผลของจิตใจของคุณ
 3. จำนวนครั้งขั้นต่ำ: คุณต้องนัดหมายในแอปฯอูก้าอย่างน้อย 4 ครั้งเพื่อให้การดูแลมีประสิทธิภาพ
 4. เมื่อโอเคแล้วก็กดจองหมอ ในแอปฯที่มีสัญลักษณ์ Wall of Sharing ได้เลย!
 

ขั้นตอนที่ 4: เตรียมตัวสำหรับนัดหมายแรก

 • เปิดใจพูดคุยเรื่องที่ต้องการ: เพราะที่นี่คือ safe space ที่คุณสามารถพูดคุยในสิ่งที่อยู่ในใจได้อย่างปลอดภัย
 • หาสถานที่ที่เงียบสงบ: การที่คุยในที่ที่มีเสียงรบกวนน้อยและมีสัญญาณ internet ที่ดีจะทำให้ประสบการณ์พูดคุยของคุณดีขึ้น
 

ขั้นตอนที่ 5: ขอบคุณที่เข้ามามีส่วนร่วมกับเรา!

 • ทำการประเมินหลังการนัดหมาย: หลังจากการนัดหมายกับนักจิตวิทยาจบลง โปรดหาเวลาทำการประเมินผลหลังการรับบริการ การทำแบบประเมินนี้จะช่วยให้การนัดหมายครั้งต่อๆไปมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 • ความรู้สึกและความคิดเห็นของคุณมีความสำคัญ: คุณสามารถติชมเพื่อทางเราจะได้ทำไปพัฒนาบริการให้ดียิ่งขึ้น
 • นัดหมายกับนักจิตวิทยาของเราเพิ่มเติม: คุณสามารถนัดหมายกับนักจิตวิทยาของเราได้ทุกเมื่อที่คุณต้องการ

เราให้ความสำคัญสูงสุดในความปลอดภัยและความลับของข้อมูลการรักษา บริษัทของเราได้ผ่านการประเมินมาตรฐานการจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ (ISO 27001) และได้รับการรับรองคุณภาพการบริหารงานและผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ (ISO 29110) ซึ่งเป็นการรับรองว่าเรามีมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด

เรามีการรักษาความลับและความปลอดภัยข้อมูลสุขภาพและข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานอย่างเคร่งครัด บริษัทจะร้องขอความยินยอมและจัดเก็บข้อมูลเฉพาะตามความจำเป็น มีแนวทางในการดูแลข้อมูลให้มีความปลอดภัย และเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

บริการของเราไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับอายุสำหรับการใช้งาน นั่นหมายความว่าไม่ว่าคุณจะมีอายุเท่าไรก็สามารถใช้บริการได้. อย่างไรก็ตาม, หากคุณต้องการใช้สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานบริหารหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำหรับคนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป, ผู้ที่มีอายุต่ำกว่านั้นจะไม่สามารถใช้สิทธิ์นี้ได้. แต่คุณยังสามารถเข้าถึงบริการทั่วไปของเราผ่านโครงการกำแพงพักใจได้

ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนในประเทศไทยก็ตาม คุณสามารถใช้บริการของเราได้. สำหรับผู้ที่อยู่นอกพื้นที่ครอบคลุมของ สปสช. ในกรุงเทพมหานคร, คุณสามารถใช้สิทธิ์โครงการกำแพงพักใจเพื่อเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิตที่เราเสนอได้. ดังนั้น, คุณไม่จำเป็นต้องกังวลว่าจะไม่สามารถเข้าถึงบริการได้เนื่องจากไม่ได้อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

พบปัญหาการใช้งาน

สามารถติดต่อเราได้ตามช่องทางเหล่านี้

ติดต่อเราได้ที่อีเมล

support@ooca.co

ส่งข้อความหาเราผ่าน

ช่องทางแชทบนเว็บไซต์อูก้า 

และแอปพลิเคชัน

โทรสอบถามเราได้ที่

02-114-7721 กด 2

ดาวน์โหลดแอป ooca

สแกน QR code เพื่อดาวน์โหลดแอป

หรือคลิกเพื่อดาวน์โหลดแอป 

ฟีเจอร์ใหม่มาแรง! 💊 ปรึกษาจิตแพทย์ผ่านอูก้า รับยาที่บ้านได้แล้ววันนี้

ฟีเจอร์ใหม่มาแรง! 💊

ปรึกษาจิตแพทย์ผ่านอูก้า รับยาที่บ้านได้แล้ววันนี้