ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. นิยาม (Definition)

บริษัท เทเลเมดิก้า จำกัด (“บริษัท”) ให้บริการแพลตฟอร์มเทคโนโลยีที่ประกอบไปด้วยเว็บไซต์ ooca.co และแอปพลิเคชันอูก้า (ooca) (รวมทั้งหมดเรียกว่า “แอปพลิเคชัน”,”อูก้า”) ซึ่งให้บริการแพลตฟอร์มเทคโนโลยีในการสื่อสารแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ให้แก่ผู้ใช้บริการที่ต้องการคำแนะนำ
(“ผู้ใช้” หรือ ”ท่าน”) จากแพทย์หรือบุคคลากรทางการแพทย์ (รวมเรียกว่า ”แพทย์”,“ผู้ให้คำปรึกษา”)

เซสชั่น คือการให้บริการต่อหน่วย 30 นาที ซึ่ง 1 เซสชั่น นับเป็น 30 นาที

ข้อมูลส่วนตัว หมายถึง ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานที่ใช้ระบุตัวบุคคล เช่น ชื่อ-นามสกุล รหัสประจำตัวประชาชน ที่อยู่ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้

ข้อมูลสุขภาพ หมายถึง ข้อมูลส่วนตัวผู้ใช้เกี่ยวกับสุขภาพหรือข้อมูลทางการแพทย์

ข้อมูลไม่ระบุตัวผู้ใช้ หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ที่ไม่สามารถใช้ระบุตัวผู้ใช้ได้ มีการถอด PII (Personally identifiable information)  ออกไป

คุกกี้ คือข้อมูลที่ได้ส่งจาก Site ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ในขณะที่ผู้ใช้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้นกำลังเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท

ท่านต้องยอมรับและเห็นด้วยที่จะดำเนินการใช้งานภายใต้ข้อกำหนด เงื่อนไข และนโยบายที่ปรากฎบนแอปพลิเคชัน ถ้าท่านไม่พึงประสงค์ที่จะใช้แอปพลิเคชันภายใต้ข้อตกลง และเงื่อนไขนี้ท่านจะไม่สามารถใช้บริการแอปพลิเคชันหรือบริการอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันนี้ได้

2. การให้บริการทางสุขภาพ (Health care Service)

บริษัทไม่ได้ประกอบธุรกิจสถานพยาบาล หรือประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือให้คำแนะนำ และบริษัทไม่ได้แทรกแซงการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทย์ หรือการให้คำแนะนำของผู้ให้คำปรึกษา

แพทย์และผู้ให้คำปรึกษาผ่านแอปพลิเคชันทุกคน ไม่ได้เป็นลูกจ้างหรือบุคคลที่บริษัทจัดหามาให้บริการแก่ท่าน แพทย์และผู้ให้คำปรึกษาเป็นผู้เลือกประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือให้คำแนะนำผ่านแอปพลิเคชันอูก้าอย่างอิสระ เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพหรือให้การรักษาใน บางกรณีแก่ผู้รับคำแนะนำ ซึ่งแพทย์และผู้ให้คำปรึกษาแต่ละคนจะรับผิดชอบต่อการให้คำแนะนำและการร้องเรียนของผู้รับคำแนะนำแต่ละท่านเอง บริษัทหรือบุคคลภายนอกที่นำเสนอบริการ หรือจัดหาลิงก์ (link) นั้น ไม่มีความรับผิดชอบต่อคำแนะนำใดๆ ที่ผู้รับคำแนะนำได้รับจากแพทย์หรือผู้ให้คำปรึกษา

บริษัทไม่ได้ประกอบธุรกิจสถานพยาบาล หรือประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือให้คำแนะนำ และบริษัทไม่ได้แทรกแซงการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทย์ หรือการให้คำแนะนำของผู้ให้คำปรึกษา

แพทย์และผู้ให้คำปรึกษาผ่านแอปพลิเคชันทุกคน ไม่ได้เป็นลูกจ้างหรือบุคคลที่บริษัทจัดหามาให้บริการแก่ท่าน แพทย์และผู้ให้คำปรึกษาเป็นผู้เลือกประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือให้คำแนะนำผ่านแอปพลิเคชันอูก้าอย่างอิสระ เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพหรือให้การรักษาใน บางกรณีแก่ผู้รับคำแนะนำ ซึ่งแพทย์และผู้ให้คำปรึกษาแต่ละคนจะรับผิดชอบต่อการให้คำแนะนำและการร้องเรียนของผู้รับคำแนะนำแต่ละท่านเอง บริษัทหรือบุคคลภายนอกที่นำเสนอบริการ หรือจัดหาลิงก์ (link) นั้น ไม่มีความรับผิดชอบต่อคำแนะนำใดๆ ที่ผู้รับคำแนะนำได้รับจากแพทย์หรือผู้ให้คำปรึกษา

3. เนื้อหาในแอปพลิเคชัน (Site Content)

ไม่มีเนื้อหาอื่นใดในแอปพลิเคชัน(นอกเหนือจากคำแนะนำที่ได้รับจากแพทย์หรือผู้ให้คำปรึกษา) ที่นับเป็นคำแนะนำทางการแพทย์ หรือเป็นการรับประกัน หรือการสนับสนุนว่า ยาหรือการรักษาใดๆ นั้นปลอดภัยและได้ผลสำหรับท่าน

4. การยินยอมเข้ารับบริการ (Inform Consent)

ก. การแพทย์ทางไกล (Telehealth) คือการให้บริการทางสุขภาพโดยใช้เทคโนโลยีโต้ตอบทางภาพเคลื่อนไหวและเสียงโดยผู้ป่วย และบุคลากรทางการแพทย์นั้นไม่ได้อยู่ในสถานที่ทางกายภาพเดียวกัน ระหว่างการให้คำปรึกษาสุขภาพทางไกล ท่านอาจต้องให้ข้อมูลสนทนาเกี่ยวกับรายละเอียดของประวัติทางสุขภาพและประวัติส่วนตัวของท่าน ผ่านการโต้ตอบผ่านภาพเคลื่อนไหวและเสียง หรือเทคโนโลยีทางการสื่อสารทางไกลอื่นๆ และ แพทย์หรือผู้ให้คำปรึกษานั้น อาจซักประวัติหรือสังเกตหรือขอให้ท่านตรวจร่างกายตนเอง เพื่อประกอบการวินิจฉัยและให้คำแนะนำผ่านเทคโนโลยีดังกล่าว

ข. การรับคำแนะนำทางสุขภาพทางไกลจากผู้ให้คำปรึกษาจากกลุ่มแพทย์หรือผู้ให้คำปรึกษานั้น ไม่สามารถแทนที่การพบแพทย์ที่สถานพยาบาล หรือแทนที่การรักษาอย่างต่อเนื่องกับแพทย์ที่รักษาประจำได้

ท่านอาจเข้ารับการให้คำแนะนำต่อเนื่องกับแพทย์หรือผู้ให้คำปรึกษาบางท่านผ่านแอปพลิเคชัน ซึ่งในการเข้าพบครั้งแรกกับผู้ให้คำปรึกษาเป็นเพียงการเริ่มการรับคำปรึกษา (เพื่อพิจารณา แนวทางในการรักษาที่เหมาะสมที่สุดในการดูแลสำหรับท่าน) และไม่จำเป็นจะต้องพบแพทย์ต่อเนื่องผ่านแอปพลิเคชันเสมอไป แพทย์หรือผู้ให้คำปรึกษาผ่านแอปพลิเคชันอาจแนะนำให้ผู้รับคำแนะนำ มองหาความช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉิน การตรวจติดตามการรักษาจากแพทย์ที่สถานพยาบาล หรือไปตรวจรักษากับแพทย์ที่สถานพยาบาล ซึ่งผู้รับคำแนะนำควรปฏิบัติตามคำแนะนำดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยของผู้รับคำแนะนำ

บริษัทอาจทำการนัดหมายสำหรับการตรวจติดตาม ผ่านแอปพลิเคชัน หรือช่องทางอื่นที่ท่านได้ระบุไว้ ท่านอาจจะได้รับการติดต่อจากฝ่ายสนับสนุนบริการลูกค้า (Customer Support Service) เพื่อติดตามผลหลังจากการได้รับการรักษา ผลข้างเคียง หรือผลแทรกซ้อนอื่นๆ ซึ่งประโยชน์ของการใช้แอปพลิเคชัน คือการเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงกลุ่มวิชาชีพทางการแพทย์และอำนวยความสะดวกสบายให้แก่ท่าน แต่อย่างไรก็ตาม การให้บริการทางการแพทย์ทางไกลนั้น มีความเสี่ยงเช่นเดียวกันกับการให้การบริการทางสุขภาพอื่นๆ และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น อาจเป็นข้อจำกัดทางเทคนิค อันได้แก่

 • ข้อมูลที่ส่งต่อนั้นไม่เพียงพอ (เช่น ความคมชัดของภาพไม่เพียงพอ) ที่จะสามารถช่วยให้ท่านตัดสินใจในการรับการรักษาได้
 • ความล่าช้าของสัญญาณ หรือการขาดช่วงของสัญญาณ ที่ทำให้สัญญาณหลุดหรือสื่อสารไม่ได้ ซึ่งสามารถเกิดได้จากความผิดปกติของเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ถ้าเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้น ท่านอาจได้รับการติดต่อผ่านโทรศัพท์หรืออีเมล จากทีม Customer Support Service เพื่อช่วยเหลือ หรือ การสื่อสารผ่านช่องทางอื่นๆ ในทางกลับกันท่านสามารถแจ้งเรื่อง เพื่อขอความช่วยเหลือได้ผ่าน Customer Support Service ผ่านทางอีเมล support@ooca.co ระบบแชท หรือโทรศัพท์ ได้เช่นเดียวกัน
 • ข้อจำกัดในการรับทราบประวัติทางการแพทย์ของท่าน อาจจะส่งผลให้การแนะนำที่ปราศจากประวัติข้อมูลทางการแพทย์ของท่านผิดพลาด และอาจส่งผลให้ท่านเกิดอาการแพ้ยา หรือมีผลแทรกซ้อน หรือเกิดความผิดพลาดอื่นๆ ได้
 • ถึงแม้ว่าบริษัทจะมีมาตรการป้องกันความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลผู้ป่วย แต่ในบางกรณี มาตรการนั้นอาจล้มเหลว ทำให้เกิดการรั่วไหลของข้อมูลได้

ค. การยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าว ท่านรับทราบและเข้าใจและยอมรับว่า:

 • ท่านเข้าใจว่าท่านสามารถคาดหวังประโยชน์จากการใช้แอปพลิเคชัน แต่ไม่มีการรับรองผลใดๆ
 • ท่านเข้าใจว่า กฎหมายและข้อบังคับที่คุ้มครองความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลทางสุขภาพนั้น สามารถใช้กับการให้บริการทางแพทย์ทางไกลได้ และได้รับจดหมายเตือนเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวจากทางบริษัทแล้ว ข้อมูลการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์และประวัติการรักษาจะผ่านการเข้ารหัสความปลอดภัยเสมอ
 • ถ้าประกันสุขภาพของท่านไม่สามารถครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นผ่านการให้บริการ ท่านต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายนั้น
 • แพทย์/ผู้ให้คำปรึกษาอาจพิจารณาว่าการให้บริการผ่านแอปพลิเคชันนั้น ไม่เหมาะสมกับการรักษาภาวะเจ็บป่วยของท่าน และอาจเลือกที่จะไม่ให้บริการแก่ท่านผ่านแอปพลิเคชัน
 • ในการรักษาจิตบำบัด ท่านจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการรักษา ระยะเวลาของการรักษา(ถ้าทราบ) และค่าใช้จ่าย ถ้าท่านสามารถขอความเห็นจากจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาท่านอื่นหรือสิ้นสุดการรักษาได้เสมอ

 

ง. ท่านสามารถส่งข้อความไปยังแพทย์หรือผู้ให้คำปรึกษาของท่าน ผ่านทางฝ่ายสนับสนุนบริการลูกค้า (Customer Support Service) ซึ่งแพทย์/ผู้ให้คำปรึกษาไม่อาจจะตอบกลับข้อความได้ทันที หากท่านมีภาวะฉุกเฉินหรือต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน กรุณาติดต่อ 1669 หรือสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุด

5. ความเป็นส่วนตัว

บริษัทให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้ที่ต้องปกปิดเป็นความลับ โดยมีแนวทางในการปกปิดข้อมูลตามนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) ที่บริษัทในประกาศไว้ โดยบริษัทจะใช้ความระมัดระวังเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยของบริษัท เพื่อให้มีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลใดๆ ของผู้ใช้

6. บัญชีผู้ใช้ 

ท่านต้องสร้างบัญชีผู้ใช้เพื่อเข้าใช้แอปพลิเคชัน ในการลงทะเบียนท่านจำเป็นต้องกรอก ชื่อ นามสกุล, อีเมล, รหัสผ่าน และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ต่อไปนี้เรียกว่า “ข้อมูลบัญชี”) โดยในการสร้างบัญชีท่านต้องบรรลุนิติภาวะ ผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะไม่อนุญาตให้สร้างบัญชีเองได้ ท่านต้องรับรองว่าข้อมูลผู้ใช้ของท่านเป็นข้อมูลจริง ถูกต้อง และสมบูรณ์ทุกครั้งที่ท่านเข้าใช้แอปพลิเคชัน ท่านจะต้องไม่เปิดเผยหรือแบ่งปันรหัสผ่านของท่านให้กับผู้อื่น และต้องรักษารหัสผ่านของท่าน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีใครสามารถเข้าบัญชีในชื่อของท่านได้ นอกจากท่าน บริษัทจะไม่สามารถเข้าบัญชีหรือนำข้อมูลผู้ใช้ของท่านไปใช้เพื่อประโยชน์การอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันได้

7. การให้บริการแก่ผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุน้อยกว่า 15 ปีถ้วน) สามารถใช้แอปพลิเคชันได้ภายใต้การดูแลและการให้คำยินยอมจากผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรม โดยผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรม ต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการสร้างบัญชีผู้ใช้ ยอมรับและให้คำยินยอมตามข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมถึงเข้าร่วมการสนทนาพร้อมกันแก่ผู้ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

8. สิทธิ์การเข้าใช้

บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเข้าใช้ให้เฉพาะแก่ท่านที่ให้ข้อมูลและลงทะเบียนสร้างบัญชีผู้ใช้แอปพลิเคชันเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปฎิเสธการให้บริการแก่ท่าน ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ท่านจะไม่ปฏิบัติหรือพยายามที่จะกระทำการใดดังต่อไปนี้

ก. ปลอมแปลงหรือบิดเบือนข้อมูลเพื่อสวมรอยเป็นบุคคลอื่น หรือทำให้เข้าใจว่าตนเป็นบุคคลอื่น

ข. ใช้แอปพลิเคชันเพื่อกระทำผิดกฎหมายหรือกฎระเบียบของสังคม

ค. คัดลอก ดัดแปลง แก้ไข ปรับปรุงแอปพลิเคชันหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของแอปพลิเคชัน

ง. เผยแพร่หรือใช้แอปพลิเคชันในการกระจายไวรัสหรือข้อมูลที่ไม่ปลอดภัย

จ. การกระทำใดๆ ที่นอกเหนือไปจากการใช้งานโดยทั่วไปตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทระบุไว้ หรือไม่ปฎิบัติข้อตกลงและเงื่อนไขในการให้บริการนั้นๆ 

นอกจากนี้ท่านจะต้องไม่กระทำพฤติกรรมหรือคำพูดไม่เหมาะสม, รุนแรง, ผิดศีลธรรมอันดีของสังคมหรือกฎหมาย ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบการกระทำใดๆ ของท่านที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้แอปพลิเคชัน บริษัทไม่แนะนำอย่างยิ่งในการใช้งานแอปพลิเคชันผ่านคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สาธารณะ และไม่แนะนำให้เก็บหรือจดจำข้อมูลผู้ใช้โดยเฉพาะรหัสผ่านในเว็บบราวเซอร์หรือโปรแกรมอื่นๆ

9. ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม และข้อตกลงการชำระเงิน 

ในการให้บริการเชื่อมต่อสื่อสารระหว่างผู้ใช้กับแพทย์/ผู้ให้คำปรึกษาบริษัทจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแพทย์ หรือค่าบริการให้คำปรึกษาโดยแพทย์/ผู้ให้คำปรึกษา ซึ่งถูกรวมไว้อยู่ในค่าบริการ และมีการเรียกเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมการชำระเงินผ่านระบบการชำระเงินออนไลน์เพิ่มเติม ซึ่งบริษัทจะเป็นผู้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการต่างๆ แทนแพทย์/ผู้ให้คำปรึกษาโดยใช้ข้อมูลบัตรเครดิตหรือข้อมูลการชำระเงินช่องทางอื่นๆ ที่ท่านลงทะเบียนไว้กับบริษัท ท่านยินยอมให้บริษัทเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตหรือข้อมูลการชำระเงินช่องทางอื่นๆ ทันทีที่ท่านได้รับการบริการที่คิดค่าบริการ ซึ่งท่านอาจไม่ได้รับการแจ้งเตือนหรือใบเรียกเก็บค่าบริการก่อน

9.1. การยกเลิกนัดหมายล่วงหน้า 

ยกเลิกโดยผู้ให้คำปรึกษา

 • หากถูกยกเลิกการนัดหมายโดยผู้ให้คำปรึกษา ผู้ใช้จะได้รับเงินคืนในกระเป๋าเงิน (Wallet) สำหรับใช้ในการสร้างการนัดหมายใหม่เต็มจำนวน

ยกเลิกโดยผู้ใช้ที่นัดหมายล่วงหน้า

 • หากถูกยกเลิกการนัดหมายโดยผู้ให้คำปรึกษา ผู้ใช้จะได้รับเงินคืนในกระเป๋าเงิน (Wallet) สำหรับใช้ในการสร้างการนัดหมายใหม่เต็มจำนวน

9.2. การยกเลิกนัดหมายล่าช้า

หากผู้ใช้ยกเลิกนัดน้อยกว่า 1 ชั่วโมงก่อนเวลานัดหมาย 

 • ผู้ใช้สามารถติดต่อ CS เพื่อจะได้รับเงินคืนในรูปแบบ Voucher Coupon 75% ของค่าบริการ 30 นาที และมีการแบ่งส่วนต่างกรณีมารอให้คำปรึกษาของผู้ให้บริการ 25% ของค่าบริการ 30 นาที 
 • กรณีลูกค้าองค์กร ผู้รับบริการจะโดนหักสิทธิ์การใช้งานตามจำนวน sessions (30 นาที) ที่ทำการนัดหมายเข้ามา ผู้ให้คำปรึกษาจะไม่ได้รับค่าชดเชยการเสียเวลา 25% แต่จะได้รับค่าธรรมเนียมเต็มจำนวนตามปกติ เมื่อผู้รับบริการใช้บริการครบแพ็กเกจ หรือเมื่อผ่านไป 30 วันแล้ว (หมายเหตุ: อาจมีกรณีการเลื่อนนัดแทนการนัดหมายที่ยกเลิก โดยจะพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป เช่น ไม่ได้รับการแจ้งเตือนการมีนัดหมาย หรือสับสนเรื่องเขตเวลา เป็นต้น) 
 • กรณีลูกค้าองค์กร ผู้รับบริการจะโดนหักสิทธิ์การใช้งานตามจำนวน sessions (30 นาที) ที่ทำการนัดหมายเข้ามา และมีการแบ่งส่วนต่างกรณีมารอให้คำปรึกษาของผู้ให้บริการ 25% ของค่าบริการ 30 นาที

ทั้งนี้ผู้รับบริการยังสามารถปรึกษากับผู้ให้คำปรึกษาท่านเดิมได้ หากได้รับความยินยอมจากผู้ให้บริการ โดยเจ้าหน้าที่บริการจะเป็นผู้เลื่อนเวลานัดหมายใหม่กับผู้ให้คำปรึกษาท่านเดิมให้ ทั้งนี้ กรณีที่จะทำการเลื่อนนัดได้มีดังต่อไปนี้

 

 1. ไม่ได้รับการแจ้งเตือนการมีนัดหมาย 
 2. สับสนเรื่องเขตเวลา
 3. ต้องการเลื่อนนัดหมาย
 4. ปัญหาทางเทคนิคที่ทำให้ผู้ใช้งานเข้าใจเรื่องวัน-เวลาผิด

 

โดยผู้รับบริการจำเป็นต้องแจ้งเจ้าหน้าที่บริการผ่านกล่องข้อความทางแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์เข้ามาภายใน 1 วันนับจากนัดหมายเดิมที่จองไว้ตอนแรก

 

9.3. การยกเลิกนัดหมาย Walk-in

ยกเลิกโดยผู้ให้คำปรึกษา

 • หากผู้ให้คำปรึกษายกเลิกการนัดหมาย ผู้ใช้จะได้รับเงินคืนในกระเป๋าเงิน (Wallet) สำหรับใช้ในการสร้างการนัดหมายใหม่เต็มจำนวน

 

ยกเลิกโดยผู้ใช้ Walk-in

 • ผู้ใช้จำเป็นต้องยกเลิกนัดหมายในทันที หรือภายใน 5 นาทีหลังจากจอง เรียบร้อยแล้ว จึงจะได้เงินคืนลงกระเป๋าเงิน (Wallet) เต็มจำนวน 
 • หากผู้ใช้ Walk in ยกเลิกหลังจาก 5 นาทีหลังการจอง ผู้ใช้จะไม่ได้รับเงินคืนไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม และมีการแบ่งส่วนต่างกรณีมารอให้คำปรึกษาของผู้ให้บริการ 25% ของค่าบริการ 30 นาท

หากผู้ใช้ยกเลิกการนัดหมายหลัง 5 นาทีเนื่องจากมีปัญหาเชิงระบบเช่น ที่อยู่นอกเหนือความสามารถของผู้ใช้งานอาทิเช่น

 1. เข้าห้องสนทนาไม่ได้
 2. เข้าห้องสนทนาและไม่เจอๆผู้ให้คำปรึกษา
 3. หรือข้ออื่นๆ ที่ระบุไว้ในข้อ 9.5

 

โดยสามารถร้องเรียนมาที่เจ้าหน้าที่บริการผ่านกล่องข้อความทางแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ เพื่อดำเนินการคืนเงินอย่างเต็มจำนวน ซึ่งจะดำเนินการคืนเงินเข้าในกระเป๋าเงิน (Wallet)

9.4. การผิดนัดหมาย หรือไม่มาตามนัดหมาย รวมถึงกรณี Walk-in

ผู้ให้คำปรึกษาผิดนัดหมาย (No Show)

หากถึงเวลานัดหมายแล้วผู้ให้คำปรึกษาไม่ติดต่อมา ผู้ใช้สามารถติดต่อมาที่เจ้าหน้าที่บริการได้ทันที

 • หลังจากผ่านไป 10 นาที หากยังติดต่อผู้ให้คำปรึกษาไม่ได้ ผู้ใช้จะได้รับเงินคืนในกระเป๋าเงิน (Wallet) สำหรับใช้ในการสร้างการนัดหมายใหม่เต็มจำนวน

 

ผู้ใช้บริการผิดนัดหมาย (No show)

หากผู้ใช้ไม่มาตามนัดภายใน 10 นาทีนับตั้งแต่เวลานัด โดยที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถติดต่อได้ผ่านทางทุกช่องทาง  

 • ระบบจะยกเลิกนัดหมายให้ทันทีและไม่มีการคืนเงิน
 • กรณีลูกค้านัดหมายล่วงหน้า บริษัทจะดำเนินการตามนโยบายในข้อ 9.2. ยกเลิกนัดหมายโดยผู้ใช้ที่นัดหมายล่วงหน้า
 • กรณีลูกค้า Walk-in บริษัทจะดำเนินการตามนโยบายในข้อ 9.3. ยกเลิกนัดหมายโดยผู้ใช้ Walk in

ทั้งนี้ผู้รับบริการยังสามารถปรึกษากับผู้ให้คำปรึกษาท่านเดิมได้ หากได้รับความยินยอมจากผู้ให้บริการ โดยเจ้าหน้าที่บริการจะเป็นผู้เลื่อนเวลานัดหมายใหม่กับผู้ให้คำปรึกษาท่านเดิมให้ ทั้งนี้ กรณีที่จะทำการเลื่อนนัดได้มีดังต่อไปนี้

 

 1. ไม่ได้รับการแจ้งเตือนการมีนัดหมาย 
 2. สับสนเรื่องเขตเวลา
 3. ต้องการเลื่อนนัดหมาย
 4. ปัญหาทางเทคนิคที่ทำให้ผู้ใช้งานเข้าใจเรื่องวัน-เวลาผิด

9.5. ปัญหาที่ทำให้ไม่ได้รับคำปรึกษา

ผู้ใช้สามารถแจ้งขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่บริการได้ทันทีระหว่างการสนทนาโดยไม่ต้องวางสายเพื่อให้เจ้าหน้าที่บริการ สามารถช่วยเหลือได้

 

หากผู้ใช้เป็นบุคลากรในหน่วยงานที่ทำข้อตกลงกับบริษัท สามารถใช้แอปพลิเคชันในการขอรับคำปรึกษาโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมแพทย์ หรือค่าบริการให้คำปรึกษา ทั้งนี้ ผู้ใช้ต้องยินยอมตามเงื่อนไขการให้บริการบุคลากรในหน่วยงานที่ทำข้อตกลงกับบริษัท จึงสามารถใช้บริการโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมได้ หากผู้ใช้ไม่ยินยอมตามเงื่อนไขดังกล่าว ผู้ใช้ยังสามารถใช้งานแอปพลิเคชันต่อไปได้ แต่จะมีค่าบริการที่เกี่ยวข้องเกิดขึ้น

 

ในกรณีที่ผู้ใช้ต้องการเรียกร้องค่าบริการ/ค่าธรรมเนียมคืน ผู้ใช้สามารถรับเงินคืนได้ในรูปแบบกระเป๋าเงิน(Wallet) โดยจากกรณีดังต่อไปนี้

 

 • เกิดปัญหาหรือความยุ่งยากทางเทคนิคที่ชัดเจนอันมีสาเหตุจากแพลตฟอร์มหรือเซิร์ฟเวอร์ ของ ooca เองและส่งผลให้การพุดคุยกับนักจิตแพทย์/นักจิตวิทยานั้นไม่สำเร็จ (ทั้งนี้ ไม่รวม สาเหตุอันเกิดจากอุปกรณ์หรือการเชื่อมต่อของผู้ใช้ เว้นแต่มีเหตุอันสมควร โดยพิจารณาเป็นรายกรณี)
 • การยกเลิกนัดหมายของผู้ใช้ก่อนถึงเวลานัดหมายไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง หรือ 5 นาทีในกรณี Walk-in
 • มีการยกเลิกนัดหมายจากผู้ให้คำปรึกษาในทุกกรณี
 • การร้องขอเพื่อที่จะคืนเงินผู้ใช้โดยผู้ให้คำปรึกษาเอง
 • ในกรณีอื่นๆ ที่มีอาจมีสืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสัญญาต่อไปในอนาคต

9.6. การถอนเงินกลับเข้าบัญชีธนาคาร/บัตรเครดิต

จำนวนเงินที่ผู้ใช้งานเติมลงกระเป๋าเงินในแอปพลิเคชัน ooca จะไม่สามารถแลกกลับมาเป็นเงินสดหรือถอนกลับเข้าบัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิตของผู้ใช้งานได้ในทุกกรณี รวมถึงจะไม่สามารถโอนไปยังบัญชีผู้ใช้งานรายอื่นได้

9.7. การสร้างนัดหมายมากกว่า 2 sessions ภายในช่วง 4 ชั่วโมง 

ระบบไม่สนับสนุนการให้คำปรึกษาต่อครั้งนานเกินความจำเป็น ระบบรองรับการนัดหมายติดต่อกันในรอบ 4 ชั่วโมง

9.8. การใช้งานคูปองหรือโค้ดส่วนลด

 • คูปองมีวันหมดอายุ โดยอ้างอิงจากวันที่ที่เขียนไว้ในคำอธิบายของคูปอง หากไม่ได้ใช้งานภายในระยะเวลาที่กำหนดจะไม่สามารถเปิดใช้งาน หรือขอคืนเงินได้
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สงวนสิทธิ์ ลูกค้า 1 ท่าน (1 บัญชีผู้ใช้) สามารถใช้คูปอง 1 ครั้งภายในช่วงระยะเวลาที่กำหนด
 • โค้ดส่วนลดไม่สามารถนำมาแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ หากมูลค่าของบริการน้อยกว่ามูลค่าที่ระบุไว้ในคูปอง มูลค่าที่เหลือจะไม่สามารถขอคืนเงินได้ และถ้าหากมีการต่อเวลาระหว่างเซสชั่น มูลค่าของคูปองที่เหลือจากการใช้ไปในครั้งแรกจะไม่ถูกนำมาหักออกจากค่าบริการในการต่อเซสชั่น
 • ในกรณีที่มีการยกเลิกการนัดหมายหรือผิดนัดหมาย บริษัทจะดำเนินการตามนโยบายข้อ
  9.8.1. การยกเลิกนัดหมายล่าช้า
  9.8.2. การยกเลิกนัดหมาย Walk-in
  9.8.3. การผิดนัดหมาย หรือไม่มาตามนัดหมาย รวมถึงกรณี Walk in
 • หากเข้าเงื่อนไขที่ได้รับเงินคืน ท่านสามารถรับคูปองคืนได้ โดยเงื่อนไขและวันหมดอายุของคูปองที่ท่านได้รับคืนจะยังคงเดิมโดยไม่มีการต่อระยะเวลาหมดอายุ
 • ในกรณีที่พบปัญหา ท่านสามารถแจ้งเรื่องเพื่อขอความช่วยเหลือได้ผ่าน Customer Support Service ผ่านทางอีเมล support@ooca.co ระบบแชท หรือสายด่วน 02-114-7721-1 ทุกวันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08:00น. – 02:00น.

10. เงื่อนไข และความยินยอมของผู้ใช้องค์กรทั่วไป(รวมถึงโครงการกำแพงพักใจ)

บริษัทมีข้อตกลงการหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ เพื่อให้สิทธิ์ในการใช้แอปพลิเคชันโดยไม่มีค่าบริการหรือค่าธรมมเนียมต่างๆ ซึ่งบุคลากรในหน่วยงานที่ได้รับสิทธิ์ดังกล่าว (เรียกว่า ผู้ใช้องค์กร หรือ พนักงานองค์กร) และผู้ใช้บริการผ่านโครงการกำแพงพักใจ (เรียกว่า ผู้ใช้สิทธิ์กำแพงพักใจ หรือ ผู้ใช้สิทธิ์ Wall of Sharing) ต้องยอมรับเงื่อนไข ข้อตกลงและให้ความยินยอม ดังต่อไปนี้

10.1. เงื่อนไข และความยินยอมการใช้สิทธิ์ผู้ใช้องค์กร

 • ผู้ใช้องค์กร ต้องลงทะเบียนสร้างบัญชีผู้ใช้ ด้วยชื่อบัญชีตามที่หน่วยงานหรือองค์กรกำหนดไว้ ซึ่งมักจะเป็นอีเมลของหน่วยงาน หรือเบอร์โทรศัพท์ที่ของท่านที่ให้ไว้กับบริษัทเท่านั้น
 • สำหรับผู้ใช้องค์กรกำหนดให้สามารถขอรับคำปรึกษาได้ไม่เกิน 4 sessions ต่อสัปดาห์ อย่างไรก็ตามหากพนักงานองค์กรมีเหตุผลความจำเป็นจริง สามารถขอรับคำปรึกษาได้แม้เคยใช้งานไปแล้วเกินจำนวนที่กำหนดไว้ โดยผู้ใช้งานสามารถโดยส่งคำร้องและเหตุผลมาที่ support@ooca.co
 • ผู้ใช้องค์กร รับทราบดีว่า ข้อมูลทั้งหมดในการใช้แอปพลิเคชันของท่านแบบไม่ระบุตัวตน อาจถูกส่งต่อให้หน่วยงานของท่านที่มีข้อตกลงกับทางบริษัท เพื่อเรียกเก็บค่าบริการ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถใช้ระยุถึงตัวตนของท่านได้ และไม่เชื่อมโยงกับชื่อบัญชี หรือชุดข้อมูลอื่นที่เมื่อนำไปประกอบและจะสามารถทราบตัวตนของท่าน
 • บริษัทให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัย และความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของท่านมาก บริษัทจะพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลของท่าน ภายในระบบจะถูกเก็บรักษาไว้โดยมีมาตรการรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวอย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตาม บริษัทจำเป็นต้องปฎิบัติตามกฎหมายที่อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลของท่านให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบตามกฎหมาย หรือเป็นการกระทำเพื่อป้องกันภัยอันตรายที่อาจทำให้ถึงแก่ชีวิตของท่าน
 • ผู้ใช้สิทธิ์กำแพงพักใจสามารถตรวจสอบสิทธิ์การใช้งานได้
 • ผ่านเว็บไซต์ www.wallofsharing.com เพื่อตรวจสอบสถานศึกษาที่เข้าร่วมสังกัดกับบริษัท หรือลงทะเบียนผ่านการกรอก แบบฟอร์มที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ 

10.2 เงื่อนไขการถูกระงับสิทธิผู้ใช้องค์กรชั่วคราวกรณี ใช้บัญชีผู้ใช้อื่น

ทางบริษัทไม่อนุญาตหรือสนับสนุนการสวมรอยโดยการใช้ บัญชีผู้ใช้ ของบุคคลอื่นในการใช้บริการ หากทางบริษัทพบและสามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ใช้บริการ เป็นผู้ใช้บริการที่สวมรอย บัญชีผู้ใช้ แทนผู้ใช้บริการอื่นเพื่อประโยชน์ส่วนตัวทางบริษัทขออนุญาตระงับบัญชีต้องสงสัยทั้งหมดเพื่อรักษาสิทธิ์แก่องค์กร จนกว่าทางผู้ใช้บริการจะทำการยืนยันอีเมลผ่านการติดต่อโดยตรงกับบริษัทที่ support@ooca.co 

11. เครื่องหมายการค้า

ชื่อ โลโก้ และข้อความอื่นๆ ที่ปรากฎในแอปพลิเคชันเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้าของบริษัท บริษัทไม่อนุญาตให้นำเครื่องหมายการค้านี้ไปใช้ประโยชน์ หรือ ทำการดัดแปลง แก้ไข ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดไปใช้งานในวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตาม โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

12. การระงับบัญชี

ท่านสามารถระงับบัญชีได้ผ่านแอปพลิเคชัน ซึ่งหลังจากยกเลิกท่านจะไม่สามารถเข้าใช้บริการและบริษัทไม่มีหน้าที่ในการให้บริการท่านอีกต่อไป ข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลสุขภาพของท่านจะไม่สามารถเข้าถึงได้อีก อย่างไรก็ตามท่านสามารถขอยกเลิกการระงับบัญชีเพื่อกลับมาใช้บริการภายหลังได้โดยการสมัครสมาชิกอีกรอบ ทั้งนี้ ท่านจะไม่สามารถเข้าดถึงข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลสุขภาพบัญชีที่ท่านระงับไปได้ 

13. การแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไข

บริษัทอาจแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม เมื่อบริษัทเห็นว่ามีความจำเป็น โดยไม่ต้องให้คำบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ผู้ใช้ การแก้ไขจะมีผลบังคับเมื่อมีการประกาศข้อกำหนด และเงื่อนไขที่แก้ไขเพิ่มเติมที่แก้ไขไว้ในสถานที่ที่เหมาะสมภายในเว็บไซต์ที่บริษัทเป็นผู้ดำเนินงาน การที่ผู้ใช้ใช้บริการต่อไป ถือว่าผู้ใช้ได้ให้การยอมรับที่มีผลสมบูรณ์และเพิกถอนมิได้ต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แก้ไขแล้ว ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นประจำระหว่างการใช้บริการ เนื่องจากอาจไม่มีการแจ้งเตือนแยกต่างหากเกี่ยวกับการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าว

14. การรับประกัน

ท่านต้องรับทราบว่าบริษัทไม่ได้เป็นผู้ให้บริการทางด้านสุขภาพ ไม่ได้เป็นผู้ให้คำแนะนำ, วินิจฉัย หรือรักษาปัญหาสุขภาพ แต่บริษัทให้บริการแอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อท่านกับแพทย์/ผู้ให้คำปรึกษาซึ่งเป็นบุคลลที่สาม ดังนั้นบริษัทไม่รับประกันผลใดๆ จากคำแนะนำที่ท่านได้รับจากแพทย์/ผู้ให้คำปรึกษา ท่านต้องยอมรับว่าแพทย์/ผู้ให้คำปรึกษาไม่ได้เกี่ยวข้องกับหรือเป็นลูกจ้างบริษัท แต่เป็นแพทย์/ผู้ให้คำปรึกษาที่ประกอบวิชาชีพอย่างอิสระ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการให้คำแนะนำ คำปรึกษา แนวทางการรักษาให้แก่ท่านโดยตรง

15. ใบประกอบวิชาชีพของผู้เชี่ยวชาญ

แพทย์ทุกท่านที่ปรากฎในแอปพลิเคชันเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในสาขานั้นๆ และมีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม และใบอนุมัติบัติหรือวุฒิบัตรเฉพาะทางตามที่ได้ปรากฎข้อมูลในแอปพลิเคชันจริง รวมถึงผู้ประกอบวิชาชีพอื่นและนักจิตวิทยา ก็เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในสาขาของตน และมีใบประกอบวิชาชีพหรือปริญญาบัตรในสาขาของตน ถึงอย่างไรก็ตามท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลของแพทย์ได้ ผ่านเว็บไซต์ของแพทยสภา (www.tmc.or.th) หรือเว็บไซต์ของหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพอื่นๆ

16. ข้อมูลจากบุคคลภายนอก

ในแอปพลิเคชันอาจมีลิงก์เชื่อมโยงไปยังเนื้อหาของบุคคลภายนอก ท่านรับทราบและตกลงว่าบริษัทจะไม่รับผิดชอบในเนื้อหาการให้บริการข้อมูลของบุคคลภายนอก และบริษัทไม่ได้ควบคุม รับรอง สนับสนุน ให้การแนะนำหรือยอมรับในเนื้อหาดังกล่าว การที่ท่านรับบริการคำแนะนำจากการเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาของบุคคลภายนอกใดๆ ถือเป็นความเสี่ยงของท่านเอง

17. การชดใช้ความเสียหาย

ท่านตกลงที่จะชดใช้ ป้องกัน และไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่ออูก้า ผู้ให้บริการทางการแพทย์ กรรมการ ตัวแทน หรือบริษัทในเครือ จากการละเมิดซึ่งข้อตกลงและเงื่อนไขนี้

18. ข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์

บริษัทไม่รับรองว่าการให้บริการและ/หรือ คำแนะนำต่างๆ ผ่านการใช้บริการของท่านจะมีความเหมาะสม หรือสามารถใช้บริการได้ในต่างประเทศ หรือทุกๆ พื้นที่ในประเทศไทย

ดาวน์โหลดแอป ooca

สแกน QR code เพื่อดาวน์โหลดแอป

หรือคลิกเพื่อดาวน์โหลดแอป 

ฟีเจอร์ใหม่มาแรง! 💊 ปรึกษาจิตแพทย์ผ่านอูก้า รับยาที่บ้านได้แล้ววันนี้

ฟีเจอร์ใหม่มาแรง! 💊

ปรึกษาจิตแพทย์ผ่านอูก้า รับยาที่บ้านได้แล้ววันนี้