นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ปรับเปลี่ยนเนื้อหาเพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลกับแอปพลิเคชันอูก้าและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ซึ่งให้บริการเชื่อมต่อสื่อสารระหว่างผู้ใช้และแพทย์ หรือ ผู้ให้คำปรึกษา นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้กำหนดวิธีการที่บริษัทใช้เพื่อเก็บข้อมูล จัดการข้อมูล และปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้งานระหว่างใช้แอปพลิเคชัน บริษัทจะเก็บรวบรวมและส่งต่อข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพเกี่ยวกับผู้ใช้ ระหว่างการใช้แอปพลิเคชัน ผู้ใช้ยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวมและส่งต่อข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ผู้ใช้ที่ไม่ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ไม่ควรใช้แอปพลิเคชัน

นิยามที่สำคัญ (Important Definition)

ข้อมูลส่วนตัว หมายถึง ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานที่ใช้ระบุตัวบุคคล เช่น ชื่อ-นามสกุล รหัสประจำตัวประชาชน ที่อยู่ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน ได้แก่ ข้อมูล เชื้อชาติ, เผ่าพันธุ์, ความคิดเห็นทางการเมือง, ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา, พฤติกรรมทางเพศ, หรือข้อมูลสุขภาพจิตเป็นต้น

ข้อมูลสุขภาพ หมายถึง ข้อมูลส่วนตัวผู้ใช้เกี่ยวกับสุขภาพหรือข้อมูลทางการแพทย์

ข้อมูลไม่ระบุตัวผู้ใช้ หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ที่ไม่สามารถใช้ระบุตัวผู้ใช้ได้ คุกกี้ คือข้อมูลที่ได้ส่งจาก Site ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ ในขณะที่ผู้ใช้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้นกำลังเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท

ข้อมูลรายละเอียดการสนทนากับบริษัท หมายถึง รายละเอียดการสนทนาระหว่างท่านและผู้ให้คำปรึกษา และบุคคลากรของบริษัท รวมถึงแบบประเมินอาการ บทสนทนาระหว่างท่านและบลุคคลากรของเราผ่านอีเมล live chat 

การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อผู้ใช้สร้างบัญชีอูก้า หรือให้ข้อมูลส่วนตัวผู้ใช้ผ่านทางแอปพลิเคชัน ข้อมูลที่บริษัทจัดเก็บอาจรวมถึงข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้

 • ชื่อและนามสกุล (สามารถใช้ชื่อนิรนามได้) วันเดือนปีเกิด อีเมล เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่และข้อมูลอื่นในการลงทะเบียน
 • ข้อมูลสุขภาพ อันได้แก่ ข้อมูลหรือบันทึกที่เกี่ยวข้องกับประวัติความเจ็บป่วย การตรวจร่างกาย ผลทางห้องปฏิบัติการ ผลทางรังสีวิทยา และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
 • ข้อมูลสุขภาพเกี่ยวกับผู้ใช้ที่บันทึกโดยแพทย์/ผู้ให้คำปรึกษาผ่านทางแอปพลิเคชัน เช่น เวชระเบียน ข้อมูลการซักประวัติ ตรวจรักษา และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
 • ข้อมูลการเรียกเก็บเงิน เช่น ข้อมูลบัตรเครดิต ข้อมูลทางธุรกรรม
 • ข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ เช่น เบราเซอร์อินเตอร์เน็ต ชนิดของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวกับวิธีการเข้าใช้แอปพลิเคชัน
 • ข้อมูลอื่นๆที่ผู้ใช้กรอกหรือส่งให้ผ่านแอปพลิเคชันหรือบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 

ผู้ใช้จะต้องจัดส่งข้อมูลให้แก่บริษัท ตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของบริษัท หรือจัดส่งเข้าสู่แอพพลิเคชันผู้ใช้ และข้อมูลดังกล่าวจะต้องเป็นข้อมูลที่ ถูกต้องแท้จริง ครบถ้วน และไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดใด ๆ ผู้ใช้จะต้องอัพเดทข้อมูลของผู้ใช้ให้เป็นปัจจุบัน และแจ้งให้บริษัททราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่าง ๆ บริษัทสงวนสิทธิที่จะร้องขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบยืนยัน ว่าข้อมูลที่ผู้ใช้ให้มานั้นถูกต้อง บริษัทจะสามารถจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้หากผู้ใช้ส่งมอบข้อมูลให้บริษัทด้วยความสมัครใจของผู้ใช้งาน หากผู้ใช้เลือกจะไม่ส่งข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ให้แก่บริษัท หรือเลือกที่จะเพิกถอนความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ บริษัทอาจไม่สามารถให้บริการของบริษัทแก่ผู้ใช้ได้

 

หากผู้ใช้ได้ส่งมอบข้อมูลของบุคคลภายนอกให้แก่บริษัท บริษัทจะถือว่าผู้ใช้ได้รับความยินยอมหรือได้รับอนุญาตจากบุคคลภายนอกผู้เกี่ยวข้องที่จะเปิดเผยและส่งมอบข้อมูลส่วนตัวนั้น ๆ แก่บริษัท

ผู้ที่สามารถเข้าข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทอาจแชร์ข้อมูลส่วนตัวกับผู้ให้บริการทีดำเนินการในนามของเรา ตามจุดประสงค์ที่กล่าวไว้ใน การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว ทั้งนี้จะไม่แชร์ข้อมูลส่วนตัวกับบุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการตลาดของตนเอง ผู้ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลของท่านมีดังนี้

 • ผู้ให้บริการ อาจมอบหมายให้บุคคลภายนอกดำเนินการเป็นผู้ให้บริการของบริษัทและดำเนินงานบางอย่างในนามของเรา เช่น การจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า ผู้ให้บริการมีหน้าที่ในการจัดการกับข้อมูลส่วนตัวตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และตามคำแนะนำของเรา ผู้ให้บริการไม่สามารถใช้ข้อมูลส่วนตัวที่เราแชร์ให้ตามวัตถุประสงค์ของพวกเขาเอง และต้องลบหรือส่งคืนข้อมูลส่วนตัวนั้นเมื่อดำเนินการตามคำขอของเราเรียบร้อยแล้ว
 • พันธมิตร บริษัทอาจร่วมมือกับบุคคลภายนอกในการให้บริการ งานวิจัย การให้บริการระบบสั่งยาอิเล็กทรอนิคส์ หรือข้อเสนออื่นๆ บริษัทกำหนดให้พันธมิตรปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณ
 • อื่นๆ บริษัทอาจแชร์ข้อมูลส่วนตัวกับผู้อื่นตามคำสั่งของคุณ หรือโดยได้รับการยินยอมจากคุณ หรือหากเราเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลนั้นมีความจำเป็นตามสมควรต่อการบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา หรือเพื่อปกป้องการปฏิบัติงานหรือผู้ใช้ของเรา

การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว

บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนที่บริษัทได้รับจากผู้ใช้หรือส่งต่อแก่บุคคลภายนอก (รวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้บริการภายนอก ผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก) เพื่อประโยชน์ของกิจการทั้งหมดหรือแต่บางส่วนดังจะได้กล่าวต่อไปนี้

 • เพื่อดำเนินการหรือสนับสนุนการใช้แอปพลิเคชัน บริษัทจะใช้ข้อมูลที่ผู้ใช้ได้ส่งมอบให้เพื่อจัดการบัญชีการใช้งานของผู้ใช้ที่ผู้ใช้มีกับบริษัท (ถ้ามี)
 • เพื่อให้บริการเชิงสุขภาพกับคุณรวมถึงการให้คำปรึกษาทางการแพทย์ การวินิจฉัย และการรักษา หากคุณใช้บริการเชิงสุขภาพกับเรา (การให้คำปรึกษาผ่านเสียง วิดีโอคอล กับผู้ให้คำปรึกษาจากแพทย์หรือบุคคลากรทางการแพทย์)
 • เพื่อตรวจสอบและจัดการการธุรกรรมทางการเงินอันเกี่ยวกับการจ่ายเงินที่ผู้ใช้ได้จัดทำขึ้นทางอินเตอร์เน็ตหรือออนไลน์
 • เพื่อตรวจสอบการดาวน์โหลดข้อมูลจากแอปพลิเคชัน
 • เพื่อพัฒนาแผนผัง การจัดหน้าและเนื้อหาของหน้าต่าง ๆ ของแอปพลิเคชันและปรับแต่งสำหรับผู้ใช้ เพื่อระบุตัวตนผู้เข้าใช้ เพื่อการวิเคราะห์สถิติและพฤติกรรมของผู้ใช้
 • เพื่อจัดส่งข้อมูลที่บริษัทคาดว่าผู้ใช้ว่ามีประโยชน์สำหรับผู้ใช้หรือที่ผู้ใช้ได้ร้องขอจากบริษัทให้แก่ผู้ใช้ เว้นแต่ผู้ใช้จะได้ปฎิเสธการติดต่อเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว
 • เพื่อป้องกันเหตุอันตรายต่อชีวิตหรือร่างกายหรือเพื่อช่วยเหลือผู้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน
 • ในกรณีสำหรับวัตถุประสงค์ในการบังคับใช้กฎหมาย หรือการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือการร้องขออื่นใด

 

เมื่อผู้ใช้ได้สมัครเพื่อเปิดบัญชีการใช้บริการกับอูก้าหรือได้ส่งมอบข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ผ่านทางแอปพลิเคชัน บริษัทใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้เพื่อส่งข่าวสารทางการตลาด และโปรโมชั่นต่าง ๆ เกี่ยวกับบริการของบริษัทหรือของแพทย์/ผู้ให้คำปรึกษาที่เป็นบุคคลภายนอกเป็นครั้งคราว ผู้ใช้สามารถยกเลิกการรับข้อมูลการตลาดได้ตลอดเวลา โดยการใช้ระบบการยกเลิกการรับข้อมูลที่อยู่ในข้อมูลทางการตลาดที่จัดส่งให้ บริษัทอาจใช้ข้อมูลการติดต่อของผู้ใช้เพื่อส่งเอกสารข่าวสารจากบริษัทหรือจากบริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท

 

ในกรณีที่เป็นข้อยกเว้นและบริษัทถูกขอให้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัว อาจส่งมอบข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ให้แก่บุคคลภายนอกหรือบริษัทในเครือของบริษัทสำหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าวมาข้างต้น

การเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้

หากผู้ใช้ต้องการที่จะเข้าดูข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลสุขภาพที่บริษัทมีอยู่เกี่ยวกับผู้ใช้ โดยการเข้าสู่ระบบบัญชีการใช้บริการของผู้ใช้บนแอปพลิเคชัน ผู้ใช้ตกลงที่จะจัดการชื่อบัญชี รหัสผ่าน และข้อมูลสำคัญในการเข้าสู่ระบบบัญชี และจะไม่เปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาต บริษัทไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการใช้ชื่อบัญชี รหัสผ่าน และข้อมูลสำคัญในการเข้าสู่ระบบบัญชี

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้

บริษัทรับรองว่าข้อมูลที่จัดเก็บทั้งหมดจะถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัย บริษัทป้องกันข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้โดย

 • จำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว
 • จัดให้มีวิธีการทางเทคโนโลยีเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต
 • จัดการทำข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้เพื่อความปลอดภัยเมื่อข้อมูลดังกล่าวไม่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย
 • บริษัทใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัสชนิด 128 บิท เอสเอสเอล (Security Sockets Layer) เมื่อทำการดำเนินการเกี่ยวกับรายละเอียดทางการเงิน เทคโนโลยีการเข้ารหัสชนิด 128 บิท เอสเอสเอล

 

หากผู้ใช้มีเหตุให้เชื่อว่าความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ได้ถูกละเมิดโดยบริษัท กรุณาติดต่อบริษัทผ่านทางอีเมลที่ระบุไว้ข้างล่างนี้ รหัสผ่านของผู้ใช้เป็นกุญแจสำหรับบัญชีการใช้บริการของผู้ใช้ กรุณาใช้ตัวเลข ตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ที่แตกต่างกัน และไม่เปิดเผยรหัสผ่านแก่ผู้อื่น หากผู้ใช้ได้เปิดเผยรหัสผ่านแก่ผู้อื่น ผู้ใช้จะรับผิดชอบต่อการกระทำต่าง ๆ ที่ได้กระทำลงในนามหรือผ่านทางบัญชีการใช้บริการและผลที่ตามมา หากผู้ใช้ไม่สามารถควบคุมรหัสผ่านได้ ผู้ใช้อาจไม่สามารถควบคุมข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่ส่งให้แก่บริษัท ผู้ใช้อาจต้องยอมรับผลที่ตามมาใด ๆ ที่ทำลงในนามของผู้ใช้ ดังนั้นหากรหัสผ่านของผู้ใช้ถูกเปิดเผยหรือไม่เป็นความลับอีกต่อไปไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือผู้ใช้มีเหตุที่อาจเชื่อได้ว่ารหัสผ่านนั้นถูกเปิดเผยหรือไม่เป็นความลับอีกต่อไป ผู้ใช้ควรที่จะติดต่อบริษัทและเปลี่ยนรหัสผ่านทันที บริษัทขอเตือนให้ผู้ใช้ออกจากระบบบัญชีการใช้บริการ (log off) และปิดบราวเซอร์ (Browser) ทุกครั้งที่ผู้ใช้ใช้คอมพิวเตอร์สาธารณะ

คำร้องขอลบข้อมูล

ที่ ooca, เราให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เมื่อคุณต้องการที่จะขอลบข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีอยู่, กรุณาปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบุอย่างละเอียดด้านล่างนี้เพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินการของคุณเป็นไปอย่างรวดเร็วและปลอดภัย

1. การติดต่อเรา:

 • อีเมล: เริ่มต้นการขอลบข้อมูลของคุณโดยการติดต่อเราที่อีเมลที่กำหนดไว้: support@ooca.co
 • ข้อมูลที่ต้องการ: กรุณาให้ชื่อเต็ม, รายละเอียดการติดต่อ, และคำอธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับคำขอลบข้อมูลของคุณเพื่อช่วยเราในการดำเนินการ
 

2. การยืนยันตัวตน:

 • เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต, เราจำเป็นต้องให้คุณยืนยันตัวตนก่อนที่เราจะดำเนินการตามคำขอ
 • เอกสาร: คุณอาจต้องให้สำเนาบัตรประจำตัวที่ออกโดยรัฐหรือเอกสารยืนยันตัวตนอื่นๆ
 • การรับรองความเป็นส่วนตัว: เอกสารทั้งหมดจะถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนยันตัวตนเท่านั้นและจะได้รับการจัดการตามมาตรฐานความเป็นส่วนตัวที่เข้มงวดของเรา
 

3. การตรวจสอบและการดำเนินการ:

 • ระยะเวลา: หลังจากได้รับและยืนยันคำขอของคุณ, เราจะดำเนินการและตอบกลับภายในหนึ่งเดือน
 • คำขอที่ซับซ้อน: สำหรับคำขอที่ซับซ้อนหรือมีหลายคำขอ, เวลาในการดำเนินการอาจมากกว่าหนึ่งเดือน หากเป็นเช่นนั้น, เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงความล่าช้าและอธิบายเหตุผล
 

4. การลบข้อมูลเสร็จสิ้น:

 • การลบข้อมูล: เมื่อคำขอของคุณได้รับการดำเนินการแล้ว, ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกลบออกจากระบบหลักและฐานข้อมูลของเรา
 • การสำรองข้อมูล: ข้อมูลบางส่วนอาจยังคงอยู่ในการสำรองข้อมูลเป็นระยะเวลาจำกัดเพื่อสนับสนุนผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นการกู้คืนข้อมูลและการป้องกันการฉ้อโกง
 • การป้องกันข้อมูล: เราให้คำมั่นว่าข้อมูลทั้งหมดในการสำรองข้อมูลจะถูกเก็บรักษาอย่างปลอดภัยและแยกออกจากการดำเนินการเพิ่มเติมจนกว่าจะถูกลบ
 

ข้อยกเว้นทางกฎหมาย:

 • โปรดทราบว่ากฎหมายและข้อบังคับบางประการอาจบังคับให้เราต้องเก็บข้อมูลประเภทเฉพาะไว้เป็นระยะเวลาหนึ่ง. ในกรณีเหล่านี้, ข้อมูลของคุณจะถูกแยกออกและได้รับการป้องกันจากการดำเนินการเพิ่มเติมจนกว่าระยะเวลาการเก็บรักษาตามกฎหมายจะหมดอายุ
 

เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเป็นประจำเพื่อติดตามการอัปเดตใด ๆ หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับวิธีการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือกระบวนการลบข้อมูล, กรุณาอย่าลังเลที่จะติดต่อเรา

ขอบคุณที่ไว้วางใจ ooca ในการจัดการข้อมูลของคุณ เรามุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณและสนับสนุนสิทธิ์ของคุณในฐานะผู้ใช้

ผู้ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

บริษัทให้บริการแก่ผู้เยาว์หรือเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ โดยต้องมีผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์หรือเด็ก

คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ

เมื่อคุณใช้งานแอปพลิเคชั่นอูก้า หรือเว็บไซต์ของเรา บริษัทอาจเก็บข้อมูลดังต่อไปหาก หากคุณได้ให้คำยินยอมผ่านอุปกรณ์ หรือ เว็บเบราว์เซอร์ของคุณ บริษัทอาจจะใช้ โปรแกรม คุกกี้ (Cookies) หรือโปรแกรมอื่น ๆเช่น พิกเซลแท็ก และเว็บบีคอน ที่คล้ายคลึงกันเพื่อจัดเก็บข้อมูล เพื่อช่วยให้บริษัทสามารถจัดให้มีการบริการที่ดีขึ้น เร็วขึ้น ปลอดภัยขึ้น และเพื่อความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ เมื่อผู้ใช้ใช้บริการ และ/หรือเข้าสู่แอปพลิเคชัน ตลอดจนช่วยบอกให้เราทราบว่าผู้ใช้เข้าชมส่วนใดในเว็บไซต์ของเรา ช่วยอำนวยความสะดวก และยังช่วยวัดประสิทธิผลของโฆษณาและเครื่องมือค้นหาเว็บอีกด้วย โดยคกกี้ที่เราจะทำการเก็บจากคุณมีดังต่อไปนี้

 • คุกกี้การสื่อสาร คุกกี้เหล่านี้ใช้เพื่อให้สามารถรับส่งข้อมูลเครือข่ายไปและจากระบบ รวมถึงเพื่อช่วยเราตรวจหาข้อผิดพลาดต่างๆ
 • คุกกี้ที่จำเป็นอย่างยิ่ง คุกกี้เหล่านี้ได้รับการกำหนดเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการให้บริการหรือคุณสมบัติเฉพาะบางอย่างที่คุณเข้าใช้หรือร้องขอ ตัวอย่างเช่น คุกกี้ที่ช่วยให้เราแสดงเว็บไซต์ของเราในรูปแบบและภาษาที่เหมาะสม ช่วยให้เรารับรองความถูกต้องและตรวจสอบธุรกรรมของคุณได้
 • คุกกี้อื่นๆ คุกกี้เหล่านี้ใช้เพื่อทำความเข้าใจวิธีการที่ผู้เยี่ยมชมโต้ตอบกับเว็บไซต์และบริการออนไลน์ รวมถึงช่วยให้เราประเมินประสิทธิภาพของโฆษณาและการค้นหาเว็บ และ ยังใช้คุกกี้เหล่านี้เพื่อจดจำตัวเลือกของคุณขณะเรียกดูเว็บ เพื่อที่เราจะได้มอบประสบการณ์ที่ปรับแต่งให้เหมาะกับคุณได้

 

ในข้อความอีเมลของเราบางฉบับ บริษัทใช้ “URL แบบคลิกผ่าน” ที่ให้คุณเชื่อมโยงไปยังแอปพลิเคชัน เมื่อคุณคลิกที่หนึ่งใน URL เหล่านี้ คุณจะถูกส่งผ่านเว็บเซิร์ฟเวอร์อีกตัวหนึ่งก่อนที่จะมาถึงเพจที่เป็นเป้าหมายในแอปพลิเคชันของเรา เราจะติดตามการคลิกผ่านนี้เพื่อช่วยเราระบุความสนใจหัวข้อเฉพาะและประเมินว่าเราสามารถสื่อสารกับคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ โดยหากคุณไม่ต้องการให้ถูกติดตามด้วยวิธีนี้ คุณไม่ควรคลิกที่ลิงก์ข้อความหรือลิงก์กราฟิกใดๆ ในข้อความอีเมล

เมื่อผู้ใช้เข้าเยี่ยมชม เซิร์ฟเวอร์ (Servers) ของบริษัทบริษัททำการจดจำและบันทึกข้อมูลที่บราวเซอร์ของผู้ใช้ส่งเข้ามาโดยอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้เข้าเว็ปไซต์ของบริษัท ข้อมูลเหล่านี้อาจหมายรวมถึง

 • ที่อยู่ ไอพี แอดเดรส (IP address) ของคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้
 • ชนิดของบราวเซอร์ของผู้ใช้
 • หน้าเว็ปไซต์ที่ผู้ใช้เข้าถึงก่อนที่ผู้ใช้จะเข้าสู่แอปพลิเคชัน – หน้าเว็ปไซต์ที่ผู้ใช้เข้าชมในแอปพลิเคชัน
 • จำนวนเวลาที่ใช้ในการชมหน้าเว็ปไซต์ดังกล่าว ข้อมูลที่ผู้ใช้ค้นหาในแอปพลิเคชัน เวลาเข้าชมวันที่ และข้อมูลทางสถิติอื่น ๆ

ไม่มีข้อมูลขยะสแปม สปายแวร์ ไวรัส

ข้อมูลขยะ (Spam) สปายแวร์ (Spyware) หรือ ไวรัส (Virus) นั้นไม่ได้รับอนุญาตบนแอปพลิเคชัน กรุณาตั้งค่าและคงสภาพความต้องการ (Preference) ในการติดต่อสื่อสารเพื่อที่บริษัทจะได้ส่งข้อมูลการติดต่อสื่อสารตามที่ผู้ใช้ต้องการ ผู้ใช้จะไม่ส่งข้อความใดๆ ที่มี ข้อมูลขยะ สปายแวร์ หรือไวรัส ผ่านทางแอปพลิเคชัน หากผู้ใช้ต้องการรายงานข้อความที่น่าสงสัยให้บริษัททราบ กรุณาติดต่อผ่านทางอีเมล ที่ระบุด้านล่างนี้

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทจะตรวจสอบประสิทธิภาพของนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นประจำ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวจะถูกประกาศไว้ในแอปพลิเคชัน

สิทธิ์ของบริษัท

ผู้ใช้รับทราบและตกลงว่า บริษัทมีสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวแก่ หน่วยงานผู้มีอำนาจทางกฎหมาย หน่วยงานการกำกับควบคุมดูแล หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานในการบังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเจ้าของสิทธิ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หากบริษัทมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้นั้นจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามหน้าที่ ความรับผิดขอบ การจัดการและข้อตกลง ไม่ว่าโดยสมัครใจหรือการบังคับ เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ความร่วมมือกับคำสั่ง การสอบสวน และ/หรือการร้องขอในรูปแบบต่าง ๆ ของหน่วยงานนั้น ๆ ภายใต้การบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้ตกลงว่าจะไม่ฟ้องร้องดำเนินคดีหรือดำเนินการใด ๆ ต่อบริษัท และสละสิทธิเรียกร้องหรือสิทธิอื่นใดอันมีต่อ อูก้า ที่อาจเกิดขึ้นจากการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น

การติดต่อบริษัท

หากผู้ใช้ต้องการเพิกถอนความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ ขอเรียกดูข้อมูลและ/หรือข้อมูลส่วนตัว มีคำถาม ความคิดเห็น ข้อกังวล หรือขอความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค หรือเกี่ยวกับโปรแกรมคุกกี้ (Cookies) กรุณาติดต่อบริษัท ได้ผ่านทางอีเมล support@ooca.co

ฟีเจอร์ใหม่มาแรง! 💊 ปรึกษาจิตแพทย์ผ่านอูก้า รับยาที่บ้านได้แล้ววันนี้

ฟีเจอร์ใหม่มาแรง! 💊

ปรึกษาจิตแพทย์ผ่านอูก้า รับยาที่บ้านได้แล้ววันนี้