ร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน
การพัฒนาการ
บริการด้านสุขภาพจิต

หากคุณอยากเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยพัฒนาการบริการด้าน
สุขภาพจิตและเติบโตไปพร้อมกับเรา
เรายินดีต้อนรับคุณมาร่วมงานกับเรา

หากคุณอยากเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วย

พัฒนาการบริการด้าน

สุขภาพจิตและเติบโตไปพร้อมกับเรา

เรายินดีต้อนรับคุณมาร่วมงานกับเรา

ทำงานกับ ooca แล้วดีอย่างไร

ทำงานกับ ooca
แล้วดีอย่างไร

ร่วมพัฒนาบริการ

สุขภาพจิตเพื่อคนไทย

เราให้ความสำคัญในการพัฒนา

ด้านสุขภาพจิตให้ดียิ่งขึ้น

หากคุณมีความตั้งใจเดียวกับเรา

เราต้อนรับคุณอยู่เสมอ

พัฒนาตัวเองในทางที่อยากเป็น

เราสนับสนุนให้คุณเติบโตและพัฒนาตน

เองในทางที่คุณต้องการ

ร่วมพัฒนาสังคมโดยการ

เพิ่มความตระหนักใน

ความสำคัญของสุขภาพจิต

เราไม่ใช่แค่พัฒนาการบริการด้าน

สุขภาพจิตเพียงอย่างเดียวแต่เราเพิ่ม

ความตระหนักด้านสุขภาพจิตสู่สังคมอีกด้วย

ร่วมพัฒนาบริการ

สุขภาพจิตเพื่อคนไทย

เราให้ความสำคัญในการพัฒนา

ด้านสุขภาพจิตให้ดียิ่งขึ้น

หากคุณมีความตั้งใจเดียวกับเรา

เราต้อนรับคุณอยู่เสมอ

พัฒนาตัวเอง

ในทางที่อยากเป็น

เราสนับสนุนให้คุณเติบโตและ

พัฒนาตนเองในทาง

ที่คุณต้องการ

ร่วมพัฒนาสังคมโดย

การเพิ่มความตระหนัก

ในความสำคัญ

ของสุขภาพจิต

เราไม่ใช่แค่พัฒนาการบริการด้าน

สุขภาพจิตเพียงอย่างเดียว

แต่เราเพิ่มความตระหนักด้าน

สุขภาพจิตสู่สังคมอีกด้วย

สิ่งที่คุณจะได้
เมื่อร่วมงานกับเรา

เวลาทำงานยืดหยุ่น

เราให้การทำงานที่เหมาะสมที่สุดสำหรับพนักงาน

โดยขึ้นอยู่กับตัวพนักงาน

ทำงานจากที่บ้านเกือบทุกวัน

และมีวันให้สำหรับกระชับความสัมพันธ์กับทีม

ทำงานที่ไหนก็ได้

เราให้อิสระในการทำงาน

ที่บ้านของคุณ หรือทำงานที่ไหนก็ได้

และมีกิจกรรมที่ออฟฟิศใจกลางเมือง

ของเราทุกเดือน

โอกาสในการร่วมมือกับบริษัท

ต่างประเทศ ภาครัฐ และเอกชน

ที่มีชื่อเสียงอย่างต่อเนื่อง

เราทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้นำระดับโลกและ

ระดับประเทศเพื่อให้บริการที่ดีที่สุด

สำหรับผู้ใช้ของเราตั้งแต่ NIA, DEPA, Facebook

และธนาคารชั้นนำในประเทศไทยและ

องค์กรระหว่างประเทศ

เราสนับสนุนการเติบโตของทีม

และการเรียนรู้

มีการ training ทั้งออนไลน์/ออฟไลน์ให้

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

เราสนับสนุนการเติบโตของทีมและ

การเรียนรู้เป็นกุญแจสำคัญ

รวมถึงการจัดทีมสร้างและสัมมนา

และแบ่งปันความรู้ภายในกันเป็นประจำ

ให้ความสำคัญกับ

วัฒนธรรมที่ยอดเยี่ยม

พวกเราให้ความสำคัญ

กับการทำงานเป็นทีม

และพร้อมสนันสนุนคุณเสมอ

สิ่งที่คุณจะได้เมื่อ
ร่วมงานกับเรา

เวลาทำงานยืดหยุ่น

เราให้การทำงานที่เหมาะสมที่สุด

สำหรับพนักงานโดยขึ้นอยู่กับ

ตัวพนักงาน ทำงานจากที่บ้าน

เกือบทุกวัน และมีวันให้สำหรับ

กระชับความสัมพันธ์กับทีม

ทำงานที่ไหนก็ได้

เราให้อิสระในการทำงาน

ที่บ้านของคุณ หรือทำงาน

ที่ไหนก็ได้ และมีกิจกรรมที่

ออฟฟิศใจกลางเมือง

ของเราทุกเดือน

โอกาสในการร่วมมือ

กับบริษัทต่างประเทศ

 ภาครัฐ และเอกชนที่มี

ชื่อเสียงอย่างต่อเนื่อง

เราทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้นำ

ระดับโลกและ ระดับประเทศ

เพื่อให้บริการที่ดีที่สุดสำหรับผู้ใช้

ของเราตั้งแต่ NIA, DEPA,

 Facebook และธนาคารชั้นนำ

ในประเทศไทยและ

องค์กรระหว่างประเทศ

เราสนับสนุนการ

เติบโตของทีม

และการเรียนรู้

มีการ training ทั้งออนไลน์

/ออฟไลน์ให้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

เราสนับสนุนการเติบโตของทีม

และการเรียนรู้เป็นกุญแจสำคัญ

รวมถึงการจัดทีมสร้าง

และสัมมนา และแบ่งปันความรู้

ภายในกันเป็นประจำ

ให้ความสำคัญกับ

วัฒนธรรมที่ยอดเยื่ยม

พวกเราให้ความสำคัญ

กับการทำงานเป็นทีม

และพร้อมสนันสนุนคุณเสมอ

สิ่งที่คุณจะได้เมื่อ
ร่วมงานกับเรา

เวลาทำงานยืดหยุ่น

เราให้การทำงานที่เหมาะสมที่สุดสำหรับ

พนักงานโดยขึ้นอยู่กับตัวพนักงาน ทำงาน

จากที่บ้านเกือบทุกวัน และมีวันให้สำหรับ

กระชับความสัมพันธ์กับทีม

ทำงานที่ไหนก็ได้

เราให้อิสระในการทำงานที่บ้านของคุณ

หรือทำงานที่ไหนก็ได้ และมีกิจกรรมที่

ออฟฟิศใจกลางเมือง ของเราทุกเดือน

โอกาสในการร่วมมือกับ

บริษัทต่างประเทศ ภาครัฐ

และเอกชนที่มีชื่อเสียง

อย่างต่อเนื่อง

เราทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้นำระดับโลก

และระดับประเทศ เพื่อให้บริการที่ดีที่สุด

สำหรับผู้ใช้ของเราตั้งแต่ NIA, DEPA,

 Facebook และธนาคารชั้นนำในประเทศไทย

และองค์กรระหว่างประเทศ

เราสนับสนุนการ

เติบโตของทีม

และการเรียนรู้

มีการ training ทั้งออนไลน์/ออฟไลน์ให้ 

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เราสนับสนุนการเติบโต

ของทีม และการเรียนรู้เป็นกุญแจสำคัญ

รวมถึงการจัดทีมสร้างและสัมมนา 

และแบ่งปันความรู้ภายในกันเป็นประจำ

ให้ความสำคัญกับ

วัฒนธรรมที่ยอดเยื่ยม

พวกเราให้ความสำคัญกับการ

ทำงานเป็นทีม และพร้อมสนันสนุนคุณเสมอ

สวัสดิการ

เราสนับสนุนให้คุณมีชีวิตการทำงานที่ดี

เราสนับสนุนให้คุณมีชีวิต
การทำงานที่ดี

สวัสดิการด้านสุขภาพ

• สวัสดิการปรึกษาด้านสุขภาพจิตผ่านแพลตฟอร์มอูก้า

• วันลา 12 วันต่อปี

• วันลา Menstrual Leave 12 วันต่อปี นอกเหนือจากลาป่วย

• ประกันสังคม

• ประกันสุขภาพ

• ตรวจสุขภาพประจำปี (เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด)

• Mental balance leave (เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด)

สวัสดิการการทำงานอื่น ๆ 

• Work from home 95% และเข้าพบปะกันที่

ออฟฟิศ co-working space ทุกๆ 2 สัปดาห์

• Friday Lunch

• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด)

อุปกรณ์การทำงาน

• Macbook

• iPad Pro (เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด)

ตำแหน่งที่เปิดรับ

ไม่เจอตำแหน่งที่เหมาะกับคุณ?

ไม่เจอตำแหน่ง
ที่เหมาะกับคุณ?

ที่นี่เราเปิดโอกาสให้เสมอสำหรับคนทุกความสามารถ

ที่นี่เราเปิดโอกาสให้เสมอ
สำหรับคนทุกความสามารถ

แนะนำตัว พร้อมส่งเรซูเม่ให้เราได้ที่

แล้วเราจะติดต่อคุณกลับไป