การรักษาด้วย dTMS

การรักษาด้วยวิธี dTMS

มีประโยชน์มากมายสำหรับ

ผู้ที่ต้องการวิธีรักษาปัญหาสุขภาพจิต

ที่มีประสิทธิภาพและไม่ต้องผ่าตัด

การรักษาด้วยวิธี dTMS

มีประโยชน์มากมายสำหรับ

ผู้ที่ต้องการวิธีรักษา

ปัญหาสุขภาพจิต

ที่มีประสิทธิภาพและ

ไม่ต้องผ่าตัด

เกี่ยวกับ dTMS

การกระตุ้นสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแบบลึก หรือ dTMS

เป็นวิธีรักษาที่ไม่ต้องผ่าตัด ได้รับการรับรองจาก FDA สำหรับรักษาโรคทางจิตเวชหลายชนิด

โดยเฉพาะโรคซึมเศร้า และ OCD วิธีนี้ใช้สนามแม่เหล็กกระตุ้นสมองส่วนที่ควบคุมอารมณ์

เป็นทางเลือกที่ปลอดภัยและได้ผลดีนอกเหนือจากการรักษาแบบดั้งเดิม

การกระตุ้นสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแบบลึก

หรือ dTMS เป็นวิธีรักษาที่ไม่ต้องผ่าตัด

ได้รับการรับรองจาก FDA สำหรับ

รักษาโรคทางจิตเวชหลายชนิด โดยเฉพาะ

โรคซึมเศร้า และ OCD วิธีนี้ใช้สนามแม่เหล็ก

กระตุ้นสมองส่วนที่ควบคุมอารมณ์

เป็นทางเลือกที่ปลอดภัยและได้ผลดี

นอกเหนือจากการรักษาแบบดั้งเดิม

ไม่ต้องผ่าตัด

dTMS ได้รับการรับรองจาก FDA

ไม่ต้องผ่าตัดหรือดมยาสลบ

และออกแบบมาเพื่อลดผลข้างเคียง

คุณสามารถกลับไปทำกิจวัตรประจำวัน

ได้ทันทีหลังการรักษา

dTMS ได้รับการรับรอง

จาก FDA ไม่ต้องผ่าตัดหรือ

ดมยาสลบ และออกแบบมา

เพื่อลดผลข้างเคียง

คุณสามารถกลับไปทำ

กิจวัตรประจำวัน

ได้ทันทีหลังการรักษา

พิสูจน์แล้วทางคลินิก

มีงานวิจัยหลายชิ้นแสดงให้เห็นว่า

dTMS ช่วยลดอาการซึมเศร้าได้

คลินิกของเราใช้วิธีการที่มีหลักฐาน

ทางวิทยาศาสตร์รองรับ

เพื่อให้ได้ผลการรักษาที่ดีที่สุด

มีงานวิจัยหลายชิ้น

แสดงให้เห็น ว่า dTMS ช่วย

ลดอาการซึมเศร้าได้

คลินิกของเราใช้วิธีการที่

มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

รองรับ เพื่อให้ได้ผล

การรักษาที่ดีที่สุด

รวดเร็วและสะดวก

แต่ละครั้งใช้เวลาเพียง

ประมาณ 20 นาที ทำให้สามารถ

จัดเข้าในตารางชีวิตประจำวัน

ของคุณได้ง่าย

แต่ละครั้งใช้เวลา

เพียงประมาณ 20 นาที

ทำให้สามารถจัดเข้า

ในตารางชีวิตประจำวัน

ของคุณได้ง่าย

dTMS ทำงานอย่างไร?

dTMS ใช้สนามแม่เหล็กกระตุ้น

สมองส่วนที่ควบคุมอารมณ์

วิธีนี้ช่วยเพิ่มการทำงานของเซลล์ประสาท

และบรรเทาอาการซึมเศร้า

dTMS ทำงานอย่างไร?

dTMS ใช้สนามแม่เหล็กกระตุ้น

สมองส่วนที่ควบคุมอารมณ์

วิธีนี้ช่วยเพิ่มการทำงานของเซลล์ประสาท

และบรรเทาอาการซึมเศร้า

กระบวนการรักษา

ผลการรักษาอาจแตกต่างกันไปในแต่ละคน แต่ผู้ที่ได้รับการรักษา

ด้วย dTMS ของเรามักพบว่าสุขภาพจิตดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

ผลการรักษาอาจแตกต่างกันไปในแต่ละคน

แต่ผู้ที่ได้รับการรักษาด้วย dTMS ของเรา

มักพบว่าสุขภาพจิตดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

การประเมินเบื้องต้น

ในการพบแพทย์ครั้งแรก

ผู้เชี่ยวชาญของเราจะทบทวน

ประวัติการรักษาของคุณและพิจารณา

ว่า dTMS เหมาะสมกับคุณหรือไม่

ในการพบแพทย์ครั้งแรก

ผู้เชี่ยวชาญของเราจะทบทวน

ประวัติการรักษาของคุณ

และพิจารณาว่า dTMS

เหมาะสมกับคุณหรือไม่

การรักษา
อย่างสม่ำเสมอ

คุณจะได้รับการรักษาทุกวัน

เป็นเวลา 4 ถึง 6 สัปดาห์

ขึ้นอยู่กับความต้องการเฉพาะของคุณ

คุณจะได้รับการรักษาทุกวัน

เป็นเวลา 4 ถึง 6 สัปดาห์

ขึ้นอยู่กับความต้องการ

เฉพาะของคุณ

การประเมินผล
อย่างต่อเนื่อง

เราจะติดตามความคืบหน้าของคุณ

อย่างใกล้ชิดเพื่อปรับแนวทาง

การรักษาให้เหมาะสมที่สุด

เราจะติดตาม

ความคืบหน้าของคุณ

อย่างใกล้ชิดเพื่อปรับแนวทาง

การรักษาให้เหมาะสมที่สุด

พร้อมที่จะเริ่มการรักษาด้วย dTMS แล้วหรือยัง?

พร้อมที่จะเริ่มการรักษา
ด้วย dTMS แล้วหรือยัง?

ประสิทธิภาพของการรักษาด้วย dTMS

Deep Transcranial Magnetic Stimulation (dTMS) การรักษานวัตกรรมใหม่สำหรับโรคจิตเวชหลายชนิด โดยผลลัพธ์และข้อมูลสถิติต่อไปนี้ได้มาจากการศึกษาวิจัยที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

  • โรคซึมเศร้า (Depression): การวิจัยจาก Levkovitz และคณะ (2012) พบว่า dTMS ช่วยให้ผู้ป่วยราว 40% ที่ไม่ตอบสนองต่อยาซึมเศร้ามีอาการดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ (อ้างอิง: Levkovitz, Y., et al. “Efficacy and safety of deep transcranial magnetic stimulation for major depression: a prospective multicenter randomized controlled trial.” World Psychiatry).
 
  • โรคย้ำคิดย้ำทำ (Obsessive-Compulsive Disorder – OCD): การศึกษาในปี 2019 โดย Carmi และคณะรายงานว่าการรักษาด้วย dTMS ลดอาการ OCD ได้ประมาณ 30% ในผู้ป่วย (อ้างอิง: Carmi, L., et al. “Efficacy and Safety of Deep Transcranial Magnetic Stimulation for Obsessive-Compulsive Disorder: A Prospective Multicenter Randomized Double-Blind Placebo-Controlled Trial.” American Journal of Psychiatry).
 
  • โรคอารมณ์สองขั้ว (Bipolar Disorder): การวิเคราะห์ระบบของ Tavares และคณะ (2017) แสดงให้เห็นผลบวกในการลดอาการซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคอารมณ์สองขั้ว (อ้างอิง: Tavares, D.F., et al. “Efficacy of deep transcranial magnetic stimulation in bipolar depression: A systematic review and meta-analysis.” Journal of Affective Disorders).
 
  • โรควิตกกังวลทั่วไป (Generalized Anxiety Disorder, GAD): การวิจัยจาก Bystritsky และคณะ (2011) พบว่า dTMS ช่วยลดอาการวิตกกังวลได้ในบางผู้ป่วย แต่ยังต้องการการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อยืนยันผลลัพธ์. (อ้างอิง: Bystritsky, A., et al. “A preliminary study of deep transcranial magnetic stimulation (dTMS) for generalized anxiety disorder.” Journal of Clinical Psychiatry)
 
  • โรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer’s Disease): การวิจัยจาก Bentwich และคณะ (2016) แสดงให้เห็นว่า dTMS มีผลบวกในการปรับปรุงฟังก์ชั่นความจำและการทำงานของสมองในผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์. (อ้างอิง: Bentwich, J., et al. “Safety and efficacy of repetitive transcranial magnetic stimulation in patients with Alzheimer’s disease.” Alzheimer’s & Dementia: Translational Research & Clinical Interventions)
 
  • โรคเสพติด (Addiction): การศึกษาในปี 2018 โดย Dinur-Klein และคณะพบว่า dTMS ช่วยลดความต้องการและการใช้นิโคตินในผู้ป่วยโรคเสพติดนิโคติน.(อ้างอิง: Dinur-Klein, L., et al. “Transcranial magnetic stimulation for nicotine dependence: a randomized, controlled, multicenter trial.” Addiction Biology)
 
  • โรค PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder): การวิจัยจาก Rosenberg และคณะ (2017) รายงานว่า dTMS ช่วยลดอาการของ PTSD ได้อย่างมีนัยสำคัญ. (อ้างอิง: Rosenberg, P.B., et al. “Deep transcranial magnetic stimulation for the treatment of post-traumatic stress disorder: a prospective study.” Journal of Psychiatric Research)
ฟีเจอร์ใหม่มาแรง! 💊 ปรึกษาจิตแพทย์ผ่านอูก้า รับยาที่บ้านได้แล้ววันนี้

ฟีเจอร์ใหม่มาแรง! 💊

ปรึกษาจิตแพทย์ผ่านอูก้า รับยาที่บ้านได้แล้ววันนี้