รู้จักโรคบุคลิกภาพผิดปกติแบบต่อต้านสังคม (Antisocial personality disorder)

สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับอาการของโรคบุคลิกภาพผิดปกติแบบต่อต้านสังคม Antisocial personality disorder
Antisocial personality disorder

เลือกอ่านเฉพาะหัวข้อ

“บุคลิกภาพ” คือทุกสิ่งที่ทำให้คุณเป็นคุณ ซึ่งเป็นการรวมทุกอย่างเกี่ยวกับวิธีคิด ความรู้สึก และการกระทำของคุณ สำหรับการเกิดความผิดปกติทางบุคลิกภาพ คือการที่วิธีคิด ความรู้สึก และการกระทำ ทำให้คุณรู้สึก “ทุกข์ใจ” อย่างมาก หรือมีการเบี่ยงเบนไปจากความคาดหวังของสังคมอย่างมาก หรือทำให้คุณมีปัญหาในการทำงานและการใช้ชีวิตที่ไม่เหมือนตามปกติ

ความผิดปกติทางบุคลิกภาพ (Personality disorder) เป็นมากกว่าการมีวันที่แย่ ๆ  เพราะเป็นรูปแบบพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเป็นระยะเวลานาน โดยอาการของความผิดปกติทางบุคลิกภาพมักเริ่มแสดงในช่วงวัยรุ่นตอนปลายหรืออายุ 20 ต้น ๆ ความผิดปกติทางบุคลิกภาพ นั้นแบ่งออกเป็นหลายประเภท แต่วันนี้อูก้าจะมาแนะนำให้คุณได้ทำความรู้จักกับ โรคบุคลิกภาพผิดปกติแบบต่อต้านสังคม (Antisocial personality disorder) กัน 

บุคลิกภาพผิดปกติแบบต่อต้านสังคม (Antisocial personality disorder)

ความผิดปกติของบุคลิกภาพต่อต้านสังคม (ASPD) คือภาวะสุขภาพจิตชนิดหนึ่ง ที่มีลักษณะความผิดปกติที่เด่นชัดมากที่สุด คือ การไม่คำนึงถึงสิทธิของผู้อื่น การขาดความเห็นอกเห็นใจ พฤติกรรมชอบบงการ และมักมีส่วนร่วมในพฤติกรรมที่ละเมิดบรรทัดฐานและกฎเกณฑ์ทางสังคม

ลักษณะสำคัญของผู้ที่มีความผิดปกติทางบุคลิกภาพต่อต้านสังคม

ผู้ที่มีบุคลิกภาพผิดปกติแบบต่อต้านสังคม (Antisocial personality disorder) มักแสดงอาการ หรือมีการกระทำที่พบเห็นได้บ่อย ดังนี้ 

 • การไม่คำนึงถึงผู้อื่น: ผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบ ASPD มักแสดงอาการที่ไม่คำนึงถึงสิทธิ และความรู้สึกของผู้อื่น นอกจากนี้อาจยังมีลักษณะนิสัยชอบบงการ หวังหาประโยชน์จากการหลอกลวง หรือทำร้ายผู้อื่นโดยไม่รู้สึกผิดหรือไม่สำนึกผิดใด ๆ ทั้งสิ้น
 • ขาดความเห็นอกเห็นใจ: ผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบ ASPD มีปัญหาในการทำความเข้าใจอารมณ์ และประสบการณ์ของผู้อื่น ไม่รู้สึกถึงความเห็นอกเห็นใจ ต่อความทุกข์ของผู้อื่น
 • ความหุนหันพลันแล่น: ความหุนหันพลันแล่นเป็นจุดเด่นของ ASPD บุคคลที่มีความผิดปกตินี้มักกระทำการใด ๆ โดยไม่คำนึงถึงผลที่ตามมา และอาจมีส่วนร่วมในพฤติกรรมที่เสี่ยง หรือเป็นอันตราย
 • ไม่มีความรับผิดชอบ: ผู้ที่เป็น ASPD มักประสบปัญหาในการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ และไม่มีความรับผิดชอบในตนเอง ไม่ว่าจะเป็นในที่ทำงาน ในความสัมพันธ์ หรือในเรื่องทางกฎหมาย
 • การหลอกลวง: ผู้ที่ป่วยเป็นบุคลิกภาพผิดปกติแบบต่อต้านสังคม อาจมีนิสัยชอบโกหก บงการ และหลอกลวงผู้อื่นเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของตนเอง
 • พฤติกรรมก้าวร้าว: ความก้าวร้าวและความหงุดหงิด เป็นลักษณะทั่วไปที่พบได้ในบุคคลที่มี ภาวะ ASPD โดยอาจมีประวัติการต่อสู้ และการทำร้ายร่างกาย  
 • การละเมิดบรรทัดฐานทางสังคม: ผู้ที่มี ASPD อาจมีส่วนร่วมในพฤติกรรมที่ละเมิดกฎหมาย และละเมิดบรรทัดฐานทางสังคมซ้ำแล้วซ้ำอีก สิ่งนี้สามารถนำไปสู่ปัญหาทางกฎหมาย และความยากลำบากในการรักษาความสัมพันธ์ที่มั่นคง
 • การปรากฏตัวของภาวะ ASPD: ASPD มักปรากฏในวัยรุ่นหรือวัยผู้ใหญ่ตอนต้น และอาการมักจะดำเนินต่อไปในช่วงวัยผู้ใหญ่ สัญญาณของความผิดปกติทางพฤติกรรมในวัยเด็ก เช่น การทารุณกรรมสัตว์หรือทำร้ายเด็กคนอื่น ๆ
 

สิ่งสำคัญคือ ไม่ใช่ทุกคนที่มีอาการ ASPD จะกลายเป็นอาชญากรที่มีความรุนแรง แต่ถึงกระนั้นความผิดปกตินี้อาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อความสามารถในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดี มีงานทำที่มั่นคง และปฏิบัติตามบรรทัดฐานทางสังคม

การวินิจฉัยความผิดปกติทางพฤติกรรมที่มักมีการ ต่อต้านสังคม ในวัยเด็ก

 • ประวัติครอบครัว มีความผิดปกติทางบุคลิกภาพต่อต้านสังคม หรือมีความผิดปกติทางบุคลิกภาพอื่น ๆ หรือมีภาวะสุขภาพจิต 
 • มีประสบการการถูกทารุณกรรม หรือถูกละเลยในวัยเด็ก 
 • ชีวิตครอบครัวที่ไม่มั่นคง หรือมักพบความรุนแรงในวัยเด็ก
 • ผู้ชายมีความเสี่ยง ที่จะมีความผิดปกติทางบุคลิกภาพต่อต้านสังคมมากกว่าผู้หญิง

ภาวะแทรกซ้อน

ภาวะแทรกซ้อน และปัญหาที่เกิดจากความผิดปกติทางบุคลิกภาพต่อต้านสังคม อาจรวมถึง 

 • มีการทารุณกรรมคู่สมรส หรือการทารุณกรรมเด็ก
 • มีปัญหาเกี่ยวกับแอลกอฮอล์ หรือยาเสพติด
 • พยายามฆ่าตัวตาย หรือพยายามฆ่าคนอื่น
 • มีอาการสุขภาพจิตอื่น ๆ เช่น ภาวะซึมเศร้าหรือวิตกกังวล ร่วมด้วย
 • มีปัญหาทางการเงิน การศึกษา หรือสังคม
 • เสียชีวิตเร็ว ซึ่งมักเป็นเพราะความรุนแรง

การป้องกัน

ไม่มีวิธีที่แน่นอน ที่จะป้องกันไม่ให้เกิดความผิดปกติทางบุคลิกภาพต่อต้านสังคมในผู้ที่มีความเสี่ยง เนื่องจากเชื่อกันว่าพฤติกรรมต่อต้านสังคมมีรากฐานมาจากปัญหาในวัยเด็ก ซึ่งถ้ามีผู้ที่พบสังเกตเห็นเด็กที่แสดงอาการผิดปกติทางพฤติกรรม และทำการรักษาตั้งแต่เนิ่น ๆ ก็อาจช่วยได้

แนวทางการรักษาผู้ที่ป่วยเป็น โรคบุคลิกภาพผิดปกติแบบต่อต้านสังคม (Antisocial personality disorder)

การจะตัดสินใจว่าผู้ใดป่วยเป็นโรค ASPD จะต้องได้รับการวินิจฉัยโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต โดยอิงจากการประเมินพฤติกรรม ประวัติ และสภาพจิตใจของแต่ละบุคคลอย่างละเอียด ทั้งนี้การรักษา ASPD อาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย เนื่องจากบุคคลที่มีความผิดปกติอาจต่อต้าน และไม่ต้องการความช่วยเหลือ หรืออาจไม่ตระหนักถึงความจำเป็นในการรักษา

ซึ่งแนวทางการรักษามักเนินการตามแนวทาง จิตบำบัด โดยเฉพาะการบำบัดด้วยความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรม ซี่งถูกนำมาใช้เพื่อจัดการกับความผิดปกติบางประการ เช่น ความหุนหันพลันแล่น และความยากลำบากในการจัดการความสัมพันธ์

ดังนั้นหากคุณหรือคนที่คุณรู้จักกำลังประสบปัญหาที่มีความเกี่ยวข้องกับความผิดปกติทางบุคลิกภาพต่อต้านสังคม สิ่งสำคัญที่อูก้าอยากแนะนำ คือ คุณต้องขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ให้บริการด้านสุขภาพจิต เพื่อรับการวินิจฉัยและให้คำแนะนำที่เหมาะสม

แชร์บทความนี้ ให้คนที่ห่วงใย

ooca
ooca
บทความด้านสุขภาพจิตหลากหลายด้าน เป็นคลังความรู้ให้คุณได้อ่านและพร้อมรับมือกับทุกปัญหา
สนใจปรึกษานักจิตวิทยา
แบบนั่งคุยจากที่บ้าน
ดาวน์โหลดแอพอูก้าได้เลย
อูก้าเป็นกำลังใจให้นะ!
แอดเลย Line Official
สารพัดสิ่งที่คนวัย 30 ต้องมี

“สารพัดสิ่งที่คนวัย 30 ต้องมี” เวิร์กจริงไหม ? ใครกำหนด ?

บ้าน รถ ที่ดิน การศึกษา งานที่มั่นคง – สิ่งที่คนหลายคนต่างเห็นว่า ‘จำเป็นต้องมี’ เมื่อเข้าสู่วัย 30 แต่ทำไมการวางแผนชีวิตยังสำคัญ และเราควรตั้งเป้าหมายอย่างไร?

AQ (Adaptability Quotient) ทักษะสำคัญที่คนยุคใหม่ต้องมี!

AQ (Adaptability Quotient) ทักษะสำคัญที่คนยุคใหม่ต้องมี! “ปรับตัวเพื่อความอยู่รอด”

ทำความรู้จักกับทักษะหนึ่งที่เรียกว่า AQ (Adaptability Quotient) “ทักษะการปรับตัว” ถ้าใครมี จะมีส่วนช่วยทำให้ประสบความสำเร็จ ในทุก ๆ ด้านได้ง่ายขึ้น

Disco Elysium ทำให้เราเข้าใจผู้มีปัญหาสุขภาพจิต ได้อย่างไร?

“Disco Elysium” วิดีโอเกม ที่ช่วยให้ผู้เล่นได้รับความเข้าใจในปัญหาทางสุขภาพจิตของตัวละครในเกม โดยการให้ผู้เล่นได้เข้าใจจากมุมมองของตัวละครเอง

ขอบคุณที่ติดตามข้อมูลข่าวสารจากเรา

อูก้า เรื่องของใจ ให้เรารับฟัง

ooca It’s okay we’ll listen

ฟีเจอร์ใหม่มาแรง! 💊 ปรึกษาจิตแพทย์ผ่านอูก้า รับยาที่บ้านได้แล้ววันนี้

ฟีเจอร์ใหม่มาแรง! 💊

ปรึกษาจิตแพทย์ผ่านอูก้า รับยาที่บ้านได้แล้ววันนี้