ทำความรู้จักอูก้า
เบื้องหลังการผลักดัน
บริการด้านสุขภาพจิต

สิ่งที่เราให้ความสำคัญ การเติบโตของเรา และวิสัยทัศน์ในอนาคต

ภารกิจ

มุ่งมั่นเป็นบริษัทเทคโนโลยี

ด้านสุขภาพจิตชั้นนำในอาเซียน

มุ่งมั่นเป็นบริษัท

เทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต

ชั้นนำในอาเซียน

  • ขยายการเข้าถึงบริการสุขภาพจิตให้กับคนในอาเซียนภายใน 1-2 ปี
  • พัฒนาเครื่องมือที่ปรับแต่งได้ตามความต้องการของผู้ใช้
  • วัดผลลัพธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • มุ่งเน้นผลลัพธ์ให้ยั่งยืน

วิสัยทัศน์

เพื่อสุขภาพจิตที่ดีขึ้นสำหรับทุกคน

เพื่อสุขภาพจิต

ที่ดีขึ้นสำหรับทุกคน

เทคโนโลยีที่เหนือกว่า

  • พัฒนาเครื่องมือด้านสุขภาพจิตที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
 

ความใส่ใจที่มากกว่า

  • ใช้งานได้ง่ายกว่า และเข้าถึงการดูแลได้มากกว่า
 

สุขภาวะทางจิตที่ดีกว่า

  • สร้างสังคมที่ตระหนักและให้ความสำคัญกับสุขภาพจิต
  • ช่วยเสริมสร้างให้ผู้ใช้ทุกคนมีสุขภาวะทางจิตที่ดีและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข

วิธีสร้างการเปลี่ยนแปลงของอูก้า

ooca’s Theory of Change

เราต้องการให้

การดูแลสุขภาพจิตเป็นเรื่องปกติ

การดูแลสุขภาพจิตควรเป็นเรื่องที่ทุกคนควรเข้าถึงได้ เหมือนการดูแลสุขภาพทั่วไป

ผู้ให้บริการมีรายได้ที่เหมาะสม

เพราะการให้คำปรึกษาสุขภาพจิตเป็นงานที่มีคุณค่าและมูลค่า 

สิ่งที่เราจะทำ

อย่างต่อเนื่อง

สร้างพื้นที่ออนไลน์

เพื่อกำจัดความรู้สึกอายในการใช้บริการด้านสุขภาพจิต ทำให้น่าดึงดูด และอำนวยความสะดวกทั้งคนรับและให้บริการ

สร้างความเข้าใจสู่สาธารณะ

ให้ความรู้ผ่านคอนเทนต์ ไลฟ์ทอล์ก และกิจกรรมต่างๆ  เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความสนใจและเข้าใจในการดูแลสุขภาพจิต

เพื่อนำไปสู่

การแข่งขันในตลาดการบริการด้านสุขภาพจิต

เมื่อเกิดการแข่งขัน วงการสุขภาพจิตจะได้รับประโยชน์และความสนใจจากเหล่านักลงทุนมากขึ้น

ทำให้เกิดแรงผลักดันและความยั่งยืนต่อไป

วิธีสร้างการเปลี่ยนแปลงของอูก้า

ooca’s Theory of Change

เราต้องการให้

การดูแลสุขภาพจิต

เป็นเรื่องปกติ

การดูแลสุขภาพจิตควรเป็น

เรื่องที่ทุกคนควรเข้าถึงได้ 

เหมือนการดูแลสุขภาพทั่วไป

ผู้ให้บริการมีรายได้

ที่เหมาะสม

เพราะการให้คำปรึกษาสุขภาพจิต

เป็นงานที่มีคุณค่าและมูลค่า 

สิ่งที่เราจะทำ

อย่างต่อเนื่อง

สร้างพื้นที่ออนไลน์


เพื่อกำจัดความรู้สึกอาย

ในการใช้บริการด้านสุขภาพจิต

ทำให้น่าดึงดูด และอำนวย

ความสะดวกทั้งคนรับและให้บริการ

สร้างความเข้าใจ

สู่สาธารณะ

ให้ความรู้ผ่านคอนเทนต์ ไลฟ์ทอล์ก

และกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริม

การมีส่วนร่วมและสร้างความสนใจ

และเข้าใจในการดูแลสุขภาพจิต

เพื่อนำไปสู่

การแข่งขันในตลาดการบริการด้านสุขภาพจิต

เมื่อเกิดการแข่งขัน วงการสุขภาพจิตจะได้รับประโยชน์และความสนใจ

จากเหล่านักลงทุนมากขึ้น ทำให้เกิดแรงผลักดันและความยั่งยืนต่อไป

วิธีสร้างการ
เปลี่ยนแปลงของอูก้า

ooca’s Theory of Change

เราต้องการให้

การดูแลสุขภาพ จิตเป็นเรื่องปกติ

การดูแลสุขภาพจิตควรเป็นเรื่องที่ทุกคนควร

เข้าถึงได้ เหมือนการดูแลสุขภาพทั่วไป

ผู้ให้บริการ มีรายได้ที่เหมาะสม

เพราะการให้คำปรึกษาสุขภาพจิตเป็นงานที่มี

คุณค่าและมูลค่า 

สิ่งที่เราจะทำ

อย่างต่อเนื่อง

สร้างพื้นที่ออนไลน์

เพื่อกำจัดความรู้สึกอายในการใช้บริการ

ด้านสุขภาพจิต ทำให้น่าดึงดูดและอำนวย

ความสะดวก ทั้งคนรับและให้บริการ

สร้างความเข้าใจสู่สาธารณะ

ให้ความรู้ผ่านคอนเทนต์ ไลฟ์ทอล์ก

และกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม

และสร้างความสนใจ และเข้าใจในการ

ดูแลสุขภาพจิต

เพื่อนำไปสู่

การแข่งขันในตลาดการบริการ

ด้านสุขภาพจิต

เมื่อเกิดการแข่งขัน วงการสุขภาพจิตจะได้รับ

ประโยชน์และความสนใจจากเหล่านักลงทุนมาก

ขึ้น ทำให้เกิดแรงผลักดันและความยั่งยืนต่อไป

เรื่องราวของเรา

การเติบโตของอูก้า

เราเริ่มต้นจากสตาร์ทอัพเล็กๆ ที่เกิดจาก

ความตั้งใจที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลง

จนทุกวันนี้เราเป็นเครือข่ายการให้บริการ

ด้านสุขภาพจิตที่ใหญ่ที่สุดในไทย

และจะยังคงพัฒนาอีกต่อไปในอนาคต

มีผู้ใช้งานกว่า 130,000 คน

และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

มีผู้ใช้งานกว่า

130,000 คน

และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

มีการทำแบบทดสอบความเครียดมากกว่า 150,000 ครั้ง

มีการทำแบบทดสอบ

ความเครียดมากกว่า

150,000 ครั้ง

ผู้ให้คำปรึกษาของเราได้ให้ปรึกษามากกว่า 19,000 ครั้ง

ผู้ให้คำปรึกษาของเรา

ได้ให้ปรึกษามากกว่า

19,000 ครั้ง

มีผู้ให้คำปรึกษามากกว่า 100 คน

และเป็นเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต

ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ 

มีผู้ให้คำปรึกษามากกว่า

100 คน

และเป็นเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ

ด้านสุขภาพจิตที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ 

มีผู้ให้คำปรึกษามากกว่า

100 คน

และเป็นเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ

ด้านสุขภาพจิต

ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ

มากกว่า 40 องค์กร ได้ให้อูก้า

ดูแลสุภาพจิตพนักงาน

มากกว่า 40 องค์กร

ได้ให้อูก้าดูแลสุภาพจิตพนักงาน

มากกว่า 40 องค์กร

ได้ให้อูก้าดูแล

สุภาพจิตพนักงาน

ในอนาคตอันใกล้

E-Prescription

จ่ายยาให้ถึงบ้าน (อยู่ในระหว่างการทดสอบระบบ)

ขยายบริการทั่วทวีปเอเชีย

และมีผู้ให้คำปรึกษาต่างชาติให้บริการ

ขยายบริการทั่วทวีปเอเชีย

และมีผู้ให้คำปรึกษาต่างชาติ

ให้บริการ

บริษัท เทเลเมดิก้า จำกัด
ผู้ให้บริการแอปฯ อูก้า
ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล

ได้รับการรับรอง
มาตรฐานสากล

กระทรวงสาธารณสุข

Telemedicine License

บริการการแพทย์ทางไกล

ISO/IEC 29110

มาตรฐานในการพัฒนาซอฟต์แวร์

PDPA มาตรฐานการรักษาความมั่นคงของไอที

ISO/IEC 27001

มาตรฐานการรักษาความมั่นคงของไอที

สนับสนุนโครงการ หรือ ใช้งานในฐานะนักศึกษา

โครงการกำแพงพักใจ
สำหรับนักศึกษา

โครงการ
กำแพงพักใจ
สำหรับนักศึกษา

อูก้าร่วมจัดตั้งมูลนิธิ กำแพงพักใจกับ

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กวัยรุ่น

ได้ปรึกษาอย่างสบายใจและสบายกระเป๋า

ฟังเสียงบอกเล่าจากนักศึกษา
ในโครงการ Wall of Sharing

ฟังเสียงบอกเล่าจาก
นักศึกษาในโครงการ
Wall of Sharing

Wall of Sharing เป็นโครงการที่ดีมากๆ

ช่วยให้นักศึกษาได้มีที่พึ่งพิงทางจิตใจ

อยากขอบคุณทั้งทางอูก้าและผู้สนับสนุน

เมื่อจบไปมีโอกาสก็อยากกลับมาสนับสนุนโครงการดีๆ 

แบบนี้เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษารุ่นต่อไปได้รับคำปรึกษา

เหมือนกับที่เราเคยได้รับ

Wall of Sharing เป็นโครงการ

ที่ดีมากๆ ช่วยให้นักศึกษา

ได้มีที่พึ่งพิงทางจิตใจ

อยากขอบคุณทั้งทางอูก้า

และผู้สนับสนุน เมื่อจบไปมีโอกาส

ก็อยากกลับมาสนับสนุนโครงการดีๆ 

แบบนี้เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา

รุ่นต่อไปได้รับคำปรึกษา

เหมือนกับที่เราเคยได้รับ

นักศึกษาผู้ใช้งานอูก้าผ่านโครงการกำแพงพักใจ

ร่วมสนับสนุนโครงการ หรือเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่นี่

ร่วมสนับสนุนโครงการ

หรือเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่นี่

สื่อต่างๆ ที่พูดถึงเรา

The matter
กรุงเทพธุรกิจ
MCOT
Blognone
Workpoint news
Bangkok Post
ข่าวสด
พบหมอรามา
ผู้หญิงถึงผู้หญิง
ฐานเศรษฐกิจ

บทสัมภาษณ์ ข่าวสาร หรือเรื่องราวต่างๆ

"กำแพงพักใจ ที่พักใจให้เยาวชน" เปิดตัวโครงการนำร่องเพื่อให้บริการสุขภาพจิตออนไลน์ ฟรี แก่เยาวชนในกรุงเทพฯ วันที่เริ่มโครงการ 5 เมษายน พ.ศ. 2567
Better Mental Health Ecosystem มากกว่าการรักษา คือการพัฒนาให้การให้บริการทางด้านจิตเวชในประเทศไทยมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน
'เพราะสุขภาวะจิต เป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจ’ อูก้าขอขอบคุณบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) หรือ BDMS ที่เชื่อมั่น และร่วมลงทุนใน series A กับอูก้า

ทำงานกับเรา

ร่วมทำงานที่อูก้า

เพื่อเป็นแรงผลักด้นและสร้างแรงขับเคลื่อนทางสังคม ในการบริการด้านสุขภาพจิต

ติดต่อเราได้ที่เบอร์

หรือติดต่องทางช่องแชท บนหน้าเว็บไซต์

แล้วเราจะติดต่อคุณกลับไป

ดาวน์โหลดแอป ooca

สแกน QR code เพื่อดาวน์โหลดแอป

หรือคลิกเพื่อดาวน์โหลดแอป 

ฟีเจอร์ใหม่มาแรง! 💊 ปรึกษาจิตแพทย์ผ่านอูก้า รับยาที่บ้านได้แล้ววันนี้

ฟีเจอร์ใหม่มาแรง! 💊

ปรึกษาจิตแพทย์ผ่านอูก้า รับยาที่บ้านได้แล้ววันนี้